บทบาทของนักสารสนเทศในสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้แต่ง

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน รองศาสตราจารย์ประจำแขวงวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

สมรรถนะนักสารสนเทศ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

บทคัดย่อ

Inside the article

 

9YICgR.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/14/9YIuC0.png" alt="9YIuC0.png" border="0">

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-14