คลื่นลูกใหม่แทนคลื่นลูกเก่า : การจัดการความรู้ให้คงอยู่กับอค์กร

ผู้แต่ง

  • อรทัย วารีสอาด อาจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

ปัญหาการย้ายที่ทำงาน

บทคัดย่อ

Inside the article

  T4aooy.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/T4aPh9"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/01/26/T4aPh9.jpg" alt="T4aPh9.jpg" border="0"></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-25

Most read articles by the same author(s)