งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web tutorial):เครื่องมือช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศ

ผู้แต่ง

  • อรทัย วารีสอาด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

ยุคดิจิทัล, เว็บไซต์, เครื่องมือช่วยสอน, ทักษะการรู้สารสนเทศ

บทคัดย่อ

Inside the article

TklxDS.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/TklQJn"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/01/29/TklQJn.jpg" alt="TklQJn.jpg" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-22

Most read articles by the same author(s)