ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

  • ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
Keywords: way of Development, Thai Society, Wisdom and Learning Society, National Economic and Social Development Plan, Information Literacy, Technology Literacy, Media Literacy

Abstract

Inside the article

Downloads

Download data is not yet available.

References

TEp7K0.jpg
Published
2019-02-21
How to Cite
วงษ์ประเสริฐช. (2019). ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 1-8. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171268
Section
Academic Articles