การเข้าสู่สังคมฐานความรู้ชุมชน ด้วยการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • ฉันทนา เวชโอสถศักดา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

Abstract

Inside the article

Downloads

Download data is not yet available.

References

TEpQn2.jpg
TEpxQW.jpg
Published
2019-02-21
How to Cite
เวชโอสถศักดาฉ. (2019). การเข้าสู่สังคมฐานความรู้ชุมชน ด้วยการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 9-16. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171271
Section
Academic Articles