พลานุภาพข้อมูลข่าวสารในการรู้ท่าทันสื่อมวลชน

  • พรสิทธิ์ พัฒธนานุรักษ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
Keywords: Data, Information, Mass Media Literacy, Entrepreneur

Abstract

Inside the article

TEv17z.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

References

TEvRlZ.jpg
TEviTu.jpg
Published
2019-02-21
How to Cite
พัฒธนานุรักษ์พ. (2019). พลานุภาพข้อมูลข่าวสารในการรู้ท่าทันสื่อมวลชน. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 23-30. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171274
Section
Academic Articles