การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

  • คงชิต ชินสิญจน์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
  • พระเทพวิสุทธิกวี พระเทพวิสุทธิกวี
  • สมาน งามสนิท
  • สุวิญ รักสัตย์

Abstract

Inside the article

Downloads

Download data is not yet available.

References

TEGVRe.jpg
TEGHzt.jpg
Published
2019-02-21
How to Cite
ชินสิญจน์ค., พระเทพวิสุทธิกวีพ., งามสนิทส., & รักสัตย์ส. (2019). การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย. TLA Bulletin (Thai Library Association), 52(2), 45-60. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171277
Section
Academic Articles