คุณค่าของหนังสือดีในอดีต

  • วิทยากร เชียงกูล รองศาสตราจารย์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: หนังสือดี, การเลือกงานเขียน, นักเขียน, วรรณกรรมไทย, หนังสือในอดีต

บทคัดย่อ

Inside the article

TO7hMJ.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

TO7zX1.jpg
เผยแพร่แล้ว
2019-02-21
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ