ไปดูของเขา แล้วกลับมาดูของเรา : การดูงานห้องสมุดในประเทศและต่างประเทศ

ผู้แต่ง

  • ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ประธานแผนกวิเทศสัมพันธ์ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คำสำคัญ:

การดูงาน, ห้องสมุด, ในประเทศ, ต่างประเทศ, การศึกษาดูงาน

บทคัดย่อ

Inside the article

TjEX7a.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/TjEHHf"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2019/02/11/TjEHHf.png" alt="TjEHHf.png" border="0" /></a>

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-02-21