กระบวนการอ่าน

  • ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ: กระบวนการอ่าน, กระบวนการสื่อสาร, ภาษา

บทคัดย่อ

Inside the article

TjbBA8.jpg

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

TjbNKz.jpg
Tjb4Wq.jpg
เผยแพร่แล้ว
2019-02-20
การอ้างอิงบทความ
ล้ำยอดมรรคผลถ. (2019). กระบวนการอ่าน. วารสารห้องสมุด สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 53(2-special), 27-2. ืบค้น จาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/171435
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ