ชุดข้อมูลวิจัยแบบเปิดโควิด-19: ข้อมูลเปิดสำหรับชุมชนวิจัยทั่วโลก

ผู้แต่ง

  • น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช https://orcid.org/0000-0002-9436-6606

คำสำคัญ:

ชุดข้อมูลวิจัยแบบเปิด, การเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี, โรคระบาดโควิด-19

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงชุดข้อมูลวิจัยแบบเปิดที่เรียกว่า COVID-19 Open Research Dataset หรือ คอร์ด-19 (CORD-19) ในฐานข้อมูล Semantic Scholar ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โมเดลภาษาธรรมชาติ พัฒนาโดยสถาบัน Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2) โดย CORD-19 เป็นโครงการความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อหาวิธีการใหม่ในการหาทางแก้ปัญหาโรคระบาดโควิดโดยใช้งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า AI research ในการประมวลผลด้วยภาษาธรรมชาติที่พัฒนาโดยสถาบันการวิจัย AI2 ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยได้เรียนรู้และเข้าใจไวรัสดีขึ้น ดังนั้นการจัดการทรัพยากรทางวิชาการที่เปิดให้เข้าถึงแบบเสรีของบทความวิชาการ บทความวิจัยและข้อมูลวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการประมวลภาษาธรรมชาติในการหาข้อค้นพบเพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและการพัฒนาวัคซีน โดยสนับสนุนความพยายามของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ใช้ CORD-19 เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาเพื่อผลิตวัคซีนโรคระบาดโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนดีเอ็นเอ บทความนี้ได้แสดงตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ดาต้าเซทในการแสดงผลข้อมูลจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา

Downloads

Download data is not yet available.

References

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19) (2020) Semantic Scholar. Retrieved from https://pages.semanticscholar.org/coronavirus-research

Data and COVID-19 (2020) Retrieved from https://www.unsdsn.org/data-and-covid-19

Help us better understand COVID-19 (2020) Kaggle.Com Retrieved from https://www.kaggle.com/

Junker, A.(2020) COVID-19: Edmonton company developing DNA-based vaccine. Retrieved from https://edmontonjournal.com/news/local-news/covid-19-edmonton-company-developing-dna-based-vaccine/

Nunneley, C.E. (2020) COVID-19 vaccine candidates: 6 front-runners. Retrieved from https://abcnews.go.com/Health/covid-19-vaccine-candidates-front-runners/story?id=69881230

Open Sourcing BERT (2018) Google AI Blog: State-of-the-Art Pre-Training Natural Language Processing. Retrieved from https://ai.googleblog.com/2018/11/open-sourcing-bert-state-of-art-pre.html

Over 24,000 coronavirus research papers are now available in one place (2020) MIT Technology Review. Retrieved from https://www.technologyreview.com/s/615367/coronavirus-24000-research-papers-available-open-data/

Poulopoulos, D. (2020) 5 Datasets About COVID-19 you can Use Right Now. Retrieved from https://towardsdatascience.com/5-datasets-about-covid-19-you-can-use-right-now-46307b1406a

Xu, B. et.al. (2020) Epidemiological data from the COVID-19 outbreak, real-time case information. Retrieved from https://www.nature.com/articles/s41597-020-0448-0

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-07-03

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>