ห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน : มรดกภูมิปัญญาแห่งชาติอาเซียน

ผู้แต่ง

  • ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล สำนักหอสมุดแห่งชาติ

คำสำคัญ:

ห้องสมุดดิจิทัล, ห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน, มรดกภูมิปัญญา, หอสมุดแห่งขาติ

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึง  โครงการห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน (ASEAN Digital Library) เนื้อหาได้กล่าวถึงแนวคิด วัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลอาเซียน  รูปแบบและลักษณะการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างระบบห้องสมุดดิจิทัลอาเซียนกับระบบห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียน และลักษณะวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระบบห้องสมุดดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย รวมเข้าไว้ด้วยกันสำหรับให้เป็นแหล่งข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาของภูมิภาคอาเซียนในรูปดิจิทัล ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือหายาก เอกสารต้นฉบับ รูปภาพ แผนที่ หนังสือพิมพ์ วารสาร ไฟล์เสียง วีดิทัศน์ และข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้มาตรฐานสากลเมทาดาทาต่าง ๆ เช่น มาตรฐาน Dublin Core, MARC21, HTML, XML มาตรฐานโปรโตคอล OAI-PMH ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ให้บริการร่วมกัน ผ่านทางเว็บไซต์ สืบค้นได้ผ่านหน้าจอเดียว (single search) ผู้ใช้ทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาด้านมรดกภูมิปัญญาของชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกเวลาและทุกสถานที่ เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย และช่วยส่งเสริมการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน รวมทั้งช่วยพัฒนาต่อยอดด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ในประเทศภูมิภาคอาเซียนให้มีความมั่นคง

Downloads

Download data is not yet available.

References

ASEAN Digital Library project. (2020). ASEAN Digital Library. Retrieved July 25, 2020, from

https://www.aseanlibrary.org

Europeana Foundation. (2020a). Europeana. Retrieved July 25, 2020, from

https://www.europeana.eu/en

Europeana Foundation. (2020b). Representing performing arts metadata in EDM. Retrieved July 25, 2020, from https://pro.europeana.eu/page/edm-for-performing-arts-metadata

Mahnke, C. (2014). A Digital Portal for ASEAN Cultural Heritage. National Library Asia Pacific (NL-AP) Project Meeting and Training 12-14 February 2014, Singapore.

National Library of Australia. (2020). Trove. Retrieved July 25, 2020, from

https://trove.nla.gov.au/

Neale, A. (2014a). Asia Pacifica Metadata workshop at ASEAN regional

Meeting. National Library Asia Pacific (NL-AP) Project Meeting and Training

-14 February 2014, Singapore.

Neale, A. (2014b). NL AP Overview and Demonstration of Technology &

Service. National Library Asia Pacific (NL-AP) Project Meeting and Training 12-

February 2014, Singapore.

Lertratanakehakarn, P. (2014). National Library Asia Pacific (NL-AP) Project. National Library Journal, 2(1), 38-43 [In Thai]

UNESCO. (2004). Memory of the world registers. Retrieved July 25, 2020, from

http//www.unesco.org/webworld/mdm/regi.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-01-12

Most read articles by the same author(s)