บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง Introduction to Web Accessibility: Essential Accessibility for Everyone

  • ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง Introduction to Web Accessibility: Essential Accessibility for Everyone (ความรู้พื้นฐานเรื่องความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ : ความสามารถในการเข้าถึงได้ที่จำเป็นสำหรับทุกคน) ผู้แต่งคือ Greg Gay หนังสือเล่มนี้เป็นแบบเรียนหรือตำราเรียนของมหาวิทยาลัยไรเออซัน รัฐโตรอนโต ของประเทศแคนาดา เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีจำนวน 7 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ทำไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงได้ทางเว็บ บทที่ 3 เกี่ยวกับ WCAG บทที่ 4 รับรู้ได้ บทที่ 5 จัดการได้ บทที่ 6 เข้าใจได้ และบทที่ 7 รองรับหลายเทคโนโลยี

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Gay, Greg. (2019). Introduction to Web Accessibility: Essential Accessibility for Everyone. Retrieved 16 January 2021, from https://pressbooks.library.ryerson.ca/iwacc/

เผยแพร่แล้ว
2021-06-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ