การอ้างอิงทรัพยากรเว็บในบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตีพิมพ์ในวารสารไทย: การวิเคราะห์บรรณมิติ

  • นราธิป ปิติธนบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คำสำคัญ: การอ้างอิงทรัพยากรเว็บ, การวิเคราะห์การอ้างอิง, บทความวิจัย, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอ้างอิงทรัพยากรเว็บในบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตีพิมพ์ในวารสารไทย ในด้านภาษาของบทความ ผู้เขียน สถานที่ทำงานของผู้เขียน รายชื่อวารสาร และทรัพยากรเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้รับการอ้างอิง เป็นการวิจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์บรรณมิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การอ้างอิง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สืบค้นได้จากระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย จำนวน 148 รายการ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบบันทึกรายการบทความวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่าความถี่ ร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า บทความวิจัยส่วนใหญ่เป็นบทความภาษาไทยเขียนโดยผู้วิจัยมากกว่า 3 ค

The objective of this research article is to study the citation of web resources in research articles on the coronavirus disease (COVID-19) published in the Thai journals in terms of article language, authors, author affiliation, list of journals, and web resources on the coronavirus disease that have been referenced. It is a research through a method of bibliometric analysis using citation analysis technique. The population used in the research was researching articles related to the coronavirus disease that were searched from the Thai Journals Online (ThaiJO) database, totaling 148 items. The tool used to collect the data is the research article record form. The data were analyzed by calculating the frequency, percentage and mean. The research results were found that most of the research articles are Thai-language articles written by more than 3 researchers, most of them are staff working at universities and colleges. It is the most research articles published in the Thai Journal of Anesthesiology. From the web resources on the coronavirus disease that the researcher referred to in the research article, it was found that most of the web resources are in English published in 2020, with domains on .org, .or and .int, which are the most commonly owned by the World Health Organization website.

ผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย โดยเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิสัญญีสารมากที่สุด สำหรับทรัพยากรเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผู้วิจัยนำมาอ้างอิงในบทความวิจัยพบว่า ทรัพยากรเว็บส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ.2563 มีโดเมนเป็น .org, .or และ .int โดยเป็นเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Chen, C., et al. (2009). The impact of internet resources on scholarly communication: A citation analysis. Scientometrics, 81(2), 459-474.

Chokkhanchitchai, S. (2020). The epidemic of COVID-19 in Thailand. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand, 10(1), editorial. [In Thai]

Cui, L. (1999). Rating health web sites using the principles of citation analysis: A bibliometric approach. Journal of Medical Internet Research, 1(1), 1-13.

Davis, P. M., & Cohen, S. A. (2001). The effect of the web on undergraduate citation behavior 1996-1999. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52(4), 309-314.

Durieux, V., & Gevenois, P. A. (2010). Bibliometric indicators: Quality measurements of scientific publication. Radiology, 255(2), 342-351.

Gautam, P., Maheshwari, S., Kaushal-Deep, S. M., Bhat, A. R., & Jaggi, C. K. (2020). COVID-19: A bibliometric analysis and insights. International Journal of Mathematical, Engineering and Management Sciences, 5(6), 1156-1169.

Guleid, F. H., Oyando, R., Kabia, E., Mumbi, A., Akech, S., & Barasa, E. (2021). A bibliometric analysis of COVID-19 research in Africa. BMJ Global Health, 6, e005690.

Janakiramaiah, M., & Doraswamy, M. (2011). Measuring impact of web resources in conference proceedings: A citation analysis (pp.541-549). 8th International CALIBER-2011, Goa University, India.

Praditpolpanich, K., Hongprayoon, S., & Thanon, P. (2020). The use of news and information, patterns and news characteristics relating Coronavirus disease (COVID-19) from Xinhua News Agency by websites in Thailand. Dhurakij Pundit Communication Arts Journal, 14(1), 12-43. [In Thai]

Samankatiwat, S., Pengpol, W., Taratarnkoolwatana, K., Kanjanajongkol, C., Hongsawat, J., Deetayart, S., Sangthong, B., Kongwatmai, K., & Wongsawang, N. (2020). Role of anesthesiologists in COVID-19 pandemic in Ratchaburi hospital. Thai Journal of Anesthesiology, 46(3), 132-135. [In Thai]

Waaijer, C. J., & Palmblad, M. (2015). Bibliometric mapping: Eight decades of analytical chemistry, with special focus on the use of mass spectrometry. Analytical Chemistry, 87(9), 4588-4596.

Yu, Y., Li, Y., Zhang, Z., Gu, Z., Zhong, H., Zha, Q., Yang, L., Zhu, C., & Chen, E. (2020). A bibliometric analysis using VOSviewer of publications on COVID-19. Annals of Translational Medicine, 8(13), 816.

Zupic, I., & Cater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย