ResearchGate: สื่อสังคมวิชาการออนไลน์

  • หัตถพันธ์ วงชารี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
คำสำคัญ: ResearchGate, สังคมออนไลน์, วิจัย, สืบค้น, ผู้ร่วมทำโครงการวิจัย

บทคัดย่อ

บทความวิชาการ เรื่อง “ResearchGate: สื่อสังคมวิชาการออนไลน์” ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสื่อสังคมออนไลน์ ResearchGate ให้แก่นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจ โดยเนื้อหาในบทความฉบับนี้ครอบคลุมทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของ ResearchGate ประโยชน์ของ ResearchGate ข้อจำกัดและข้อเสียของ ResearchGate และสถานการณ์ปัจจุบันในการใช้งาน ResearchGate ในประเทศไทย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และหวังว่าสื่อสังคมออนไลน์ ResearchGate จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านใช้ในการหาข้อมูลวิจัย บทความวิจัย ผู้ร่วมทำโครงการวิจัย เพื่อประกอบการศึกษาทางวิชาการและการวิจัย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Dadkhah, M. and Quliyeva, A. (2014). Social engineering in academic world. Journal of Contemporary Applied Mathematics, 4(2), 3-5.

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. (2012). ResearchGate. Retrieved January 25, 2021, from http://www.agri.ubu.ac.th/mis/evaluate/assess_paper02/upload/3257.pdf [In Thai]

Gasparyan, A.Y., Nurmashev, B., Yessirkepov, M., Endovitskiy, D.A., Voronov, A.A., and Kitas, G.D. (2017). Researcher and author profiles: opportunities, advantages, and limitations. Journal of Korean medical science, 32(11), 1749–1756.

Groenewegen, P. and Moser, C. (2014). Online communities: challenges and opportunities for social network research. Contemporary Perspectives on Organizational Social Networks, 40(1), 463-477.

Gruzd, A., Staves, K. and Wilk, A. (2012). Connected scholars: Examining the role of social media in research practices of faculty using the UTAUT model. Computers in Human Behavior, 28(6), 340–350.

Jalalian, M. and Dadkhah, M. (2015). The full story of 90 hijacked journals from August 2011 to June 2015. Geographica Pannonica, 19(2), 73-87.

Jamali, H.R. (2017). Copyright compliance and infringement in ResearchGate full-text journal articles. Scientometrics, 112(1), 241–254.

Jamali, H.R., Russell, B., Nicholas, D. and Watkinson, A. (2014). Do online communities support research collaboration? Aslib Journal of Information Management, 66(6), 1-31.

Kaewsuksai, R. and Jussapalo, C. (2013). Online social network: Facebook usage for the learners’ development. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4), 195-205. [In Thai]

Khvatova, T. (2021). Scientific online communication: the strategic landscape of ResearchGate users. International Journal of Technology and Human Interaction, 17(2), 79-103.

Marin, B., Poonyarith, S. and Terdudimtham, T. (2017). Preventive measures for victims of hijacked academic journal websites. Walailak Journal of Social Science, 10(2), 185-220. [In Thai]

Memon, A.R. (2016). ResearchGate is no longer reliable: leniency towards ghost journals may decrease its impact on the scientific community. The Journal of the Pakistan Medical Association, 66(12), 1643-1647.

Nicholas, D., Clark, D. and Herman E. (2016). ResearchGate: reputation uncovered. Learned Publishing, 29(3), 173-182.

Orduña-Malea, E., Martín-Martín, A., Delgado-López-Cózar, E. (2016). ResearchGate as a source for scientific evaluation: revealing its bibliometric applications. El Profesional de la Información, 25(2), 303-310.

Ovadia, S. (2014). ResearchGate and Academia.edu: academic social networks. Behavioral and Social Sciences Librarian, 33(3), 165-169.

Patarathipakorn, O. (2016). Learning to be a qualitative researcher as a tool: experience from focus group: an integrative review. TUH Journal online, 1(3), 48-60.

Preece, J. and Maloney-Krchmar, D. (2005). Online communities: design, theory, and practice. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(4), JCMC10410.

Raffaghelli, J.E. and Manca, S. (2018). Exploring the geographies of academic social network sites from a socio-technical perspective: An investigation of scientific literature in Spanish of scientific literature in Spanish. In M. Bajić, N. Dohn, M. de Laat, P. Jandrić and T. Ryberg (Eds.), Proceedings of the 11th international conference on networked learning, Zagreb, Croatia.

ResearchGate. (2020). ResearchGate turns 12. Retrieved January 25, 2021, from https://www. researchgate.net/blog/post/researchgate-turns-12

ResearchGate. (2021a). ResearchGate about. Retrieved February 22, 2021, from https://www.re searchgate.net/about

ResearchGate. (2021b). Home page. Retrieved February 22, 2021, from

https://www.researchgate.net/

ResearchGate. (2021c).Chulalongkorn University. Retrieved February 23, 2021, from https://www.researchgate.net/institution/Chulalongkorn-University

ResearchGate. (2021d). Electricity Generating Authority of Thailand. Retrieved February 23, 2021, from https://www.researchgate.net/institution/Electricity-Generating-Authority-of-Thailand

Saramart, O., Pitchayapaiboon, P. and Boonyananta S. (2019). Art-based using to develop well-being of older adults: the systematic review. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities, 9(2), 17-32. [In Thai]

Setkhumbong, T., Na-Songkhla, J. and Tantrarungroj, P. (2020). A literature perspective of key factors influencing creativity and a conceptual model for virtual learning team work. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 20(2), 427-460.

Sriboonwong, L., Singchungchai, P., Aree, P., Pathumarak, N. and Chatdokmaiprai, K. (2021). Leadership and innovative work behavior in public sector: a systematic review. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 8(1), 181-195. [In Thai]

Thelwall, M. and Kousha, K. (2016). ResearchGate articles: Age, discipline, audience size, and impact. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(2),

–479.

Thelwall, M. and Kousha, K. (2017). ResearchGate versus Google Scholar: which finds more early citations? Scientometrics, 112(1), 1125-1131.

Thitimutshima, W. (2011). Social network: trend, phenomena, and ethics. Executive Journal, 30(4), 150-156. [In Thai]

Vallakitkasemsakul, S. (2011). Research methodology in behavioral sciences and social sciences. Udon Thani: Udon Thani Rajabhat university. [In Thai]

Viphatphumiprathes, T. (2019). Digital sociology: concept and application. Suratthani Rajabhat Journal, 6(1), 43-56. [In Thai]

Yu, M., Wu, Y.J., Alhalabi, W., Kao H. and Wu, W. (2016). ResearchGate: An effective altmetric indicator for active researchers? Computers in Human Behavior, 55(1), 1001-1006.

เผยแพร่แล้ว
2021-06-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ