โรคโควิด-19 ปฏิวัติห้องสมุด สู่อนาคตวิถีชีวิตใหม่

  • ปราณี อัศวภูษิตกุล
  • สุภาพร โรจนศุภมิตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
คำสำคัญ: โควิด-19, ห้องสมุด, วิถีชีวิตใหม่

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอรายงานการปรับการจัดการ วิธีการรับมือและแก้ปัญหาการจัดการห้องสมุด รวมถึงแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ของห้องสมุดประเภทต่าง ๆ ต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  และประเทศไทย การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลการปรับการจัดการของห้องสมุดแต่ละประเทศและนำเสนอในรูปแบบข้อเสนอแนะสำหรับห้องสมุดประเทศไทยในด้านการจัดบริการห้องสมุด  บุคลากร  การจัดการอาคารและพื้นที่  การจัดการเทคโนโลยี  ผู้ใช้ ตลอดจนการเรียนการสอนในวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

American Library Association. (2020). ALA executive board recommends closing libraries to public. American Libraries Magazine. Retrieved March 17, 2020, from https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/ala-executive-board-recommends-closing-libraries-to-public/

BBC News. (2020). COVID-19: Thai Ministry of Public Health announced a new surge of COVID-19 in Thailand. 700 new cases were found in three days. Retrieved December 20, 2020, from https://www.bbc.com/thai/thailand-55383363. [In Thai]

Boone Ashworthculture. (2020). Covid-19’s impact on libraries goes beyond books. Retrieved March 25, 2020, from https://www.wired.com/story/covid-19-libraries-impact-goes-beyond-books/

Deborah Fallows. (2020). Public libraries’ novel response to a novel virus. Retrieved March 31, 2020, from https://www.theatlantic.com/notes/2020/03/public-libraries-novel-response-to-a-novel-virus/609058/

Ford, A. (2020). Staying open during COVID-19 library services during the pandemic highlight the digital divide, worker safety issues. Retrieved March 23, 2020 from https://americanlibrariesmagazine.org/2020/03/23/staying-open-during-covid-19/

Huaxia. (2020). National Library Launches Project to Document China's Battle Against COVID-19. XinhuaNet. Retrieved February 27, 2020, from

http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/23/c_139001765.htm

Huaxia. (2020). Wuhan Builds Mini Libraries in Temporary COVID-19 Hospitals. XinhuaNet. Retrieved March 2, 2020, from http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/20/c_138802023.htm

Iran Public Libraries Foundation. (2020). IPLF guidelines for reopening libraries: Iran public libraries responding to COVID-19. Retrieved March 2, 2021, from https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/corona_doc_iran_public_libraries.pdf

Kyodo News Kyodo News. (2020). Closed bookstores, libraries a challenge for publishers, readers. Retrieved April 27, 2020, from https://english.kyodonews.net/news/2020/04/17276d5bed60-feature-closed-bookstores-libraries-a-challenge-for-publishers-readers.html

National University of Singapore. (2020). COVID-19 and access to NUS Libraries. Retrieved July 9, 2020, from http://libguides.nus.edu.sg/c.php?g=927094&p=6697067

NDTV Education. (2020). National digital library of India reaches out to students amid COVID-19 lockdown. Retrieved June 6, 2020, from https://www.ndtv.com/education/national-digital-library-of-india-ndli-reaches-out-

to-students-amid-covid-19-lockdown-2225016

Prachachat Online. (2020). Thai Government announced all schools to close to prevent virus spread by 18th March 2020. Retrieved March 17, 2020, from https://www.prachachat.net/education/news-433320. [In Thai]

Public Library Association. (2020). Public libraries respond to COVID-19: survey of response & activities results collected March 24–April 1, 2020. Retrieved June 3, 2020, from http://www.ala.org/pla/sites/ala.org.pla/files/content/advocacy/covid-19/PLA-Libraries-Respond-Survey_Aggregate-Results_FINAL2.pdf

WHO Health Emergency Dashboard. (2021). WHO Coronavirus (COVID-19) dashboard. Retrieved April 3, 2021, from https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAjwx6WDBhBQEiwA_dP8rQ9VYEGllUXfWcUVSq8UD2feVvsrmdh36oAO3rQaXDYAAhkF6OohiRoCyfQQAvD_BwE

World Health Organization. (2021). Coronavirus. Retrieved April 3, 2021, from

https://www.google.com/search?q=covid-19+definition+who&oq=&aqs=chrome.

69i59l7.20834540j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Worldometer. (2021). Current world population. Retrieved April 3, 2021, from

https://www.worldometers.info/world-population/saint-pierre-and-miquelon-

เผยแพร่แล้ว
2021-06-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ