แหล่งสารสนเทศจากข้อมูลเปิด

  • ไพโรจน์ เอี่ยมชัยมงคล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • สุภศรี กาหยี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ธนพร อธิกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ข้อมูลเปิด, ข้อมูลเปิดภาครัฐ

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงความหมาย และประโยชน์ของข้อมูลเปิด แนะนำแหล่งข้อมูลเปิดที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลเปิดของธนาคารโลก ข้อมูลของของสหภาพยุโรป ข้อมูลเปิดภาครัฐของไต้หวัน ข้อมูลสาธารณะประเทศสิงคโปร์ ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทย และข้อมูลเปิดประเทศฟิลิปปินส์ ให้รายละเอียดของชุดข้อมูล (Metadata) ในข้อมูลเปิด รูปแบบของแฟ้มข้อมูลในข้อมูลเปิด โดยกล่าวถึงแฟ้มข้อมูล CSV, JSON, XML, ODS, และ RDF ระดับของการเปิดเผยข้อมูล 5 ระดับ และการนำไปใช้และต่อยอดจากข้อมูลเปิด

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Anti-Corruption Organization of Thailand. (n.d.). What is open data. Retrieved April 3, 2021, from http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/202/1/. [In Thai]

Buranarach, M. (2018). Open data service platform (Open-D), 14th NSTDA Annual Conference. Pathumthani, Thailand: National Science and Technology Development Agency.

Coughhlan, T. (2020). The use of open data as a material for learning. Educational Technology Research and Development, 68(1), 383-411.

data.europa.eu. (n.d.). Retrieved May 8, 2021, from https://data.europa.eu/

Data.gov.sg . (n.d.). Retrieved May 8, 2021, from https://data.gov.sg/

Department of Disease Control. (Ed.). (2020, March 20). COVID-19 Daily Report. Retrieved April 28, 2021, from https://data.go.th:https://data.go.th/dataset/covid-19-daily [In Thai]

Digital Government Development Agency. (2020).Data.go.th API Manual. Retrieved May 3, 2021, from https://data.go.th/pages/data-go-th-api [In Thai]

Digital Government Development Agency. (2020, June 11). How to open the government data in digital format to public : digital government standard. Retrieved April 28, 2021, from https://data.go.th/pages/opendata-standard [In Thai]

Digital Government Development Agency. (2020, December 17). LIVE TALK. Retrieved May 3, 2021, from https://data.go.th/blog/live-talk [In Thai]

Digital Government Development Agency. (2021). USER’s Manual for Data.go.th. Retrieved April 3, 2021, from https://data.go.th/uploads/page_images/2020-07-14-084620.778990OPENDATAUserManual7.pdf.

Files10.File extension.ODS. (n.d.). Retrieved April 10, 2021, from https://files101.com/extension/ods. [In Thai]

Holborn, T. (2014). What is 5 star linked data?. Retrieved May 8, 2021, from

https://www.w3.org/community/webize/2014/01/17/what-is-5-star-linked-data/

JavaTpoint. (2018). JSON example. Retrieved April 12, 2021, from

https://www.javatpoint.com/json-example.

Kesornsit, W. (2020). A primer on machine readable for open data. Retrieved April 5,

, from https://data.go.th/pages/a-primer-on-machine-readable-for-open-data.

Key studies and spotlight applications. (n.d.). Retrieved June 7, 2021 from

https://data.gov.tw/en/about

Kim, J. G. & Hausenblas, M. (2015). 5*OPEN DATA. Retrieved April 13, 2021,

from https://5stardata.info/en/

Open Data Philippines-ODPH. (n.d.). Retrieved May 8, 2021, from https://data.gov.ph/

Opendata platform. (n.d.). Retrieved May 8, 2021, from https://data.gov.tw/

Open Knowledge Foundation (n.d.). Open data handbook. Retrieved April 2, 2021,

from https://opendatahandbook.org.

Open Knowledge Foundation. (n.d.). Why open data? Retrieved April 2, 2021,

from https://okfn.org/

W3shools.XML RDF. (n.d.). Retrieved April12, 2021,

from https://www.w3schools.com/xml/xml_rdf.asp.

World Bank Open Data. (n.d.). Retrieved May 8, 2021, from https://data.worldbank.org/

เผยแพร่แล้ว
2021-06-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ