แฟนศึกษาสู่พฤติกรรมสารสนเทศของแฟน

ผู้แต่ง

  • ศิรินนา วอนเก่าน้อย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำสำคัญ:

แฟนศึกษา, แฟน, พฤติกรรมสารสนเทศ

บทคัดย่อ

     บทความนี้นำเสนอประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับแฟนศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะสำคัญของความเป็นแฟน  แนวปฏิบัติของแฟน วัฒนธรรมแฟน  โดยศึกษาจากงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศในบริบทของแฟน ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการสารสนเทศของแฟนคือสารสนเทศเกี่ยวกับศิลปินและกิจกรรม การแสวงหาสารสนเทศมีขอบเขตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน วิธีการสนับสนุนศิลปินและกิจกรรมต่าง ๆ การใช้สารสนเทศเพื่อสร้างงานแฟนอาร์ตหรือแฟนฟิกชั่น  ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศคือประเด็นลิขสิทธิ์ในการสร้างงานแฟนอาร์ตหรือแฟนฟิกชั่น

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apiluxsameewan, A. (2016). Communication network of Thai fan club and popularization of Korean singers. (Master Thesis, M.A. in Communication Studies, Chiang Mai University, Thailand). [In Thai]

Bacon-Smith, C. (1992). Enterprising women: Television fandom and the creation of popular myth. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Booth, P. J. (2015). Fandom: The classroom of the future. Retrieved November 21, 2021, from https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/650/516

Chatchaiyan, P. (2018). Fan culture: an ethnographic case study of Peck Palitchoke fan club. Bangkok: Faculty of Mass Communication, Ramkhamhaeng University. [In Thai]

Fiske, J. (1992). The cultural Economy of Fandom. In Lewis, L. A. (ed.), The adoring audience: Fan culture and popular media (pp. 30-49). London: Routledge.

Harris, C. & Alexander, A. (1998). Theorizing fandom: Fans, subculture and identity. Cresskill, NJ: Hampton Press.

Jenkins, H. (1992). Textual poachers: Television fans & participatory culture. London: Routledge.

Jenkins, H. (2018). Fandom, negotiation, and participatory culture. In Booth, P. (Eds.), A companion to media fandom and fan studies (pp. 11-26). New Jersey: Wiley-Blackwell.

Jenkins, H. (2012). Fan studies. Retrieved April 23, 2022, from https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791286/obo-9780199791286-0027.xml

Johnson, S. F. (2014). Fan fiction metadata creation and utilization within fan fiction archives: three primary models. Retrieved November 21, 2021, from https://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/578/459

Kaewthep, K. (2012). Diverse theories in new media studies. In Kaewthep, K. & Chaikhunpol, N. New media studies (pp. 10-257). Bangkok: Parbpim. [In Thai]

Kaewthep, K. (2012). Fan studies, I'm here. (2012). In Kaewthep, K., Burarak, Ph., & Phutket, T., The Right media that everyone likes: cartoons, television local, fanclub (pp. 293-511). Bangkok: Parbpim. [In Thai]

Kliengkloaw, J. (2013). Study of South Korean group artists' image through the new media and fanclub's behavior. (Master Thesis, M.A. in Communication Arts and Information, Kasetsart University, Thailand). [In Thai]

Nakha, B. (2017). Korean fanclub; Material identity and community. (Master Thesis, M.A. in Social Research, Thammasat University, Thailand). [In Thai]

Peckosie, J., & Hill, H. L. (2015). Beyond traditional publishing models: an examination of the relationships between authors, readers, and publishers. Journal of Documentation, 71(3), 609-626.

Price, L. & Robinson, L. (2016). Being in a knowledge space: Information behaviour of cult media fan communities. Journal of Information Science, 43(5), 649-664.

Price, L. (2019). Fandom, folksonomies and creativity: the case of the archive of our own. In: Haynes, D. and Vernau, J. (eds.). The human position in an artificial world: Creativity, ethics and AI in knowledge organization, ISKO UK Sixth Biennial Conference London, 15-16th July 2019, 11-37.

Price, L. (2017). Serious leisure in the digital world: Exploring the information behaviour of fan communities. (Doctoral Dissertation, Ph.D. in Library & Information, University of London, England).

Puttapithakpon, S & Cheunwattana, A. (2016). Information Behavior. In Information organization and retrieval Unit 13. (pp. 13-1– 13-43). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Sayre, S., & King, C.M. (2003). Entertainment and society. London: Sage.

Silva, B. D. D. O., & Sabbag, D. M. A. (2019). Fandom in public libraries: Mapping of initiatives and their applicablity. Digital Journal of Library and Information Science, 17(1), 1-24.

Stavros, C., Meng, M., Westberg, K., & Farrelly, F. (2014). Understanding fan motivation for interacting on social media. Sport Management Review, 17(4), 455-469.

Waugh, A. J. (2018). A nice place on the internet: an exploratory case study of teen information practices in an online fan community. (Doctoral Dissertation, Ph.D. in Information Studies, University of Maryland, USA).

Wilson, T.D. (2000). Human information behavior. Informing Science, 3(2), 49-55.

Wongwanrat, K. (2019). Fan culture towards becoming a fan art product manufacturer: case study, Winner and Icon fanclub. Retrieved November 15, 2021, from http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/15256?attempt=2& [In Thai]

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28