การโจรกรรมทางวรรณกรรม : วิธีการหลีกเลี่ยง

ผู้แต่ง

  • สมพร พุทธาพิทักษ์ผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

การโจรกรรมทางวรรณกรรม, การหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม, การเขียนทางวิชาการ

บทคัดย่อ

     บทความอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโจรกรรมทางวรรณกรรม ความหมาย พฤติกรรม ลักษณะและโทษของการโจรกรรมทางวรรณกรรม  การหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรมด้วยการเตรียมความพร้อมของผู้ผลิตผลงาน เทคนิคการเขียนเพื่อหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม และวิธีการหลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bennett, R. (2005). Factors associated with student plagiarism in a post- 1992 university. Assessment and Evaluation in Higher Education, 30, 137–162.

Changkhwanyuen, V. (2004). Characteristics of written language. In Thai Reading: Textbook.(Unit 3). (Revised ed.). Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University. [In Thai]

Chareonwongsak, K. (2008). Copy-era education. Retrieved January 12, 2017 from http://veedboom.com/ม.ปลาย/ข่าวการศึกษาทั่วไป/การศึกษายุคก๊อปปี้/8334. [In Thai]

Chulalongkorn University Council revoked doctoral degree previously awarded to director of National Innovation Agency. (2012, June 22). Thairath Online. Retrieved January 30, 2022 from https://www.thairath.co.th/content/270216 [In Thai]

Committee on Publication Ethics. (2016). Plagiarism. What is it? Retrieved January 15, 2022 from http://publicationethics.org/resources/elearning/what-it

Ellery, K. (2008). Undergraduate plagiarism: A pedagogical perspective. Assessment and Evaluation in Higher Education, 33(5), 507–516.

Handa, N. & Power, C. (2005). Land and discover! A case study investigating the cultural context of plagiarism. Journal of University Teaching and Learning Practice. 2(3), 64-84.

Juyal, D., Thawani, V., & Thaledi, S. (2015, February). Plagiarism: An egregious form of misconduct. North American Journal of Medical Sciences, 7, 77-80. https://doi.org/10.4103/1947-2714.152084

Katejapoe, P. (2009). Perception on plagiaristic behavior of graduate students. (Master Thesis, M. Ed. in Educational Psychology and Guidance, Chiang Mai University, Thailand). CMU Intellectual Repository. http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/25942. [In Thai]

McMurty, K. (2001, November). E-cheating: Combating a 21st century challenge. The Journal. Retrieved December 14, 2021 from https://thejournal.com/Articles/2001/11/01/echeating-Combating-a-21st-Century-Challenge.aspx

Marsh, B. (2007). Plagiarism: Alchemy and remedy in higher education. New York: State University of New York Press.

National Science and Technology Development Agency. (2019). Guidelines for publishing academic work. Pathum Thani: the Agency. [In Thai]

Office of the Council of State (1994). Copyright Act. B.E. 2537. Retrieved January 25, 2022 from http://www.pub-law.net/library/act_copyright.html. [In Thai]

Office of the Royal Society. (2014). The Royal Institute Dictionary, BE 2557 (2014). (8th ed.). Retrieved January 25, 2022 from https://coined-word.orst.go.th/

Office of the Royal Society. (2018). The Royal Institute Dictionary, BE 2554 (2018). (2nd ed.). Retrieved January 25, 2022 from https://coined-word.orst.go.th/

Oxford English Dictionary. (n.d.). Plagiarism. In Oxford English Dictionary. Retrieved January 14, 2017 from http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plagiarism

Pecorari, D. (2003). Good and original: Plagiarism and patch writing in academic second- language writing. Journal of Second Language Writing, 12, 317–345.

Pickard, J. (2006). Staff and student attitudes to plagiarism at University College Northampton. Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(2), 215–232.

Siriprom, T. (2016). Graduate students’ perceptions of plagiarism in academic writing and strategies to avoid plagiarism. (Master Thesis, M.A. in Teaching English as an International Language, Prince of Songkla University, Thailand). PSU Knowledge Bank. http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11946. [In Thai]

TurnItIn. (2012). Instructors’ insights into the 10 types of plagiarism. The White Paper: The Plagiarism Spectrum. Retrieved January 14, 2022 from https://www.ed.ac.uk/files/atoms/files/10-types-of-plagiarism.pdf

Wager, E. & Williams, P. (2011). Why and how do journals retract articles? An analysis of Medline retractions 1988-2008. Journal of Medical Ethics, 37, 567-570. https:doi.org/10.1136/jme.2010.040964

Wisalaporn, S. & Kinkularb, P. (2005). Research report on conditions and problems of graduate education management in educational administration. Bangkok: Office of the Education Council. [In Thai]

Xiaojun, Z., Hongli, S., & Fan, Z. (2010). Preventing plagiarism and academic misconduct: A case study of Chinese universities. Proceedings of Fourth International Plagiarism Conference, Newcastle, UK.

Yusof, D., & Marson, U. (2011). Malaysian students’ understanding of plagiarism. The International Journal of Language Society and Culture, 33, 1-7.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28