การจัดบริการและทรัพยากรสนเทศของห้องสมุดแบบวิถีใหม่ : ประสบการณ์จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ระเบียบ แสงจันทร์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

บริการห้องสมุด, ห้องสมุดมหาวิทยาลัย, ชีวิตวิถีใหม่

บทคัดย่อ

      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : Covid-19) ทำให้เกิดการปรับตัวเป็นชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปรกติได้  จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ห้องสมุดในฐานะที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยหลักของสถาบันทางการศึกษา จึงต้องมีการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนห้องสมุดวิถีใหม่ให้บริการเป็นออนไลน์ เพื่อรองรับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านกายภาพของห้องสมุด ประกอบด้วย การออกแบบพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องสมุด การปิดพื้นที่บริการห้องสมุด การคัดกรองและการป้องกันการแพร่ระบาด การเปิดพื้นที่บริการห้องสมุด 2) ด้านทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด 3) ด้านบุคลากรและการปฏิบัติงาน  4) ด้านการจัดบริการและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 5) การสื่อสารกับผู้รับบริการแบบวิถีใหม่ และ 6) ด้านการสนับสนุนการให้บริการจากหน่วยงานพันธมิตรของห้องสมุด ดังนั้นสถานการณ์โรคระบาด โควิด 19 จึงถือเป็นโอกาสและความท้าทายของห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการบริหารจัดการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการห้องสมุดในรูปแบบวิถีใหม่

Downloads

Download data is not yet available.

References

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). (2020). COVID-19 and the Global Library Field (S. Choemprayong, C. Berpan, T. Chintakovid, S. Limwichitr, & W. Klungtanaboon, Trans.) Retrieved May 19, 2020, from https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19andgloballibraryfied-th_200519_200522.pdf. [In Thai]

Khon Kaen University Library. (2020). Challenges and Opportunities of KKU Workforces for Supporting KKU Through COVID-19: Virtual Forum April 30, 2020. Retrieved May 20, 2020, from https://arit.ssru.ac.th/useruploads/files/20200618/bb305afbe19a1c7d80b0de5a0cf23fe593ab69db.pdf. [In Thai]

Praditteera, M. (2020). Library Services through COVID-19. Rangsit University Library. Virtual Forum on April 30, 2020. Retrieved May 22, 2020, from http://www.lib.hcu.ac.th/files/2020/07-RULibrary-virtual-forum-covid-19.pdf. [In Thai]

Ruenwai, N. (2020). Coping with the Epidemic Situation of Coronavirus 2019 (COVID-19) of Digital and Information Office. Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Retrieved May 22, 2020, from https://www.tla.or.th/attachments/article/315/tla315_2.pdf. [In Thai]

Office of Academic Resources, Chulalongkorn University. (2020). Measures for providing services in COVID-19 pandemic. 22 pages. [In Thai]

Deephoklang. T. (2020). Using Libraries for Efficiency Self-Directed Learning in The Aftermath of the Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak. Mahamakut Buddhist University Isan Campus Journal. 1(2), August.10-12. Retrieved May 22, 2020, from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/mbui/article/view/992. [In Thai]

Thai Library Association (2020). Meeting Documents to preparing for the event of the 44th Online Library Week, B.E. 2020 Title: Library Practices in New Normal. Retrieved May 22, 2020, from https://www.tla.or.th/index.php/th/news-and-events/tla-news/activities-2563/315-meeting-documents-2563-08-03. [In Thai]

Thai PBS News. (2020). Understand "New Normal" The Royal Society. Thai PBS News: December 15, 2020. Retrieved May 22, 2020, from https://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/covid-19andgloballibraryfied-th_200519_200522.pdf. [In Thai]

Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization)-TOSH. (2020). New Normal. Retrieved May 24, 2020, from http://www.tosh.or.th/covid-19/index.php/new-normal. [In Thai]

Wayo, W. & et al. (2020). Online Learning Under the COVID-19 Epidemic: Concepts and Applications of Teaching and Learning Management. Regional Health Promotion Center 9 Journal. 14(34), May-August. Retrieved May 25, 2020, from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/242473/165778. [In Thai]

World Health Organization (Thailand). (2020). Coronavirus. Retrieved May 25, 2020, from https://www.who.int/thailand/health-topics/coronavirus.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-28