เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

ผู้แต่ง

  • แววตา เตชาทวีวรรณ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

การเขียนทางวิชาการ, บทความวิจัย

บทคัดย่อ

เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

การเขียนบทความวิจัยเป็นการนำเสนอผลงานที่ผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษาค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงาน เก็บรวบรวมข้อมูลหรือทดลอง เพื่อให้ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบทความนี้กล่าวถึงประเภทของบทความทางวิชาการ องค์ประกอบของบทความวิจัย และข้อควรระวังในการเขียนบทความวิจัย สำหรับเป็นแนวทางในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้วิจัยสู่สาธารณะ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิติมา จิตรีโภชน์, แววตา เตชาทวีวรรณ และ ธาดาศักดิ์ วชิรปริชาพงษ์. (2554).
วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
วารสารบรรณศาสตร์ มศว, 4(2), 1-14.

ธาดาศักดิ์ วิชรปรีชาพงษ์. (2548). การเรียบเรียงบทนิพนธ์. ในทักษะการรู้สารสนเทศ
โดย คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. หน้า 141-153.

บุษบา มาตระกูล. (2551). Plagiarism โจรกรรมทางวรรณกรรม.
ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 8(2), 7-10.
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550. (2550).
ราชกิจจานุเบกษา, 124 (ตอนพิเศษ 39 ง), 8-45.

ปรีชา ช้างขวัญยืน, บรรณาธิการ. (2548). เทคนิคการเขียนและผลิตตำรา. พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย.

พิศณุ ฟองศรี. (2552). 108 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี : เพชรรุ่งการพิมพ์.

ราชบัณทิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณทิตสถาน พ.ศ. 2542.
สืบค้นเมื่อ 2557 มิถุนายน 11. URL: https://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

ลลิตา กิตติประสาร. (2554). เทคนิคการเขียนสาระสังเขป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

แววตา เตชาทวีวรรณ. (2554). การรับรู้และการใช้เว็บ 2.0 ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. อินฟอร์เมชั่น, 20(1), 12-30.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการรศึกษา. (2553) บัญชีรายชื่อวาสารวิชาการ. สืบค้นเมื่อ 2557 มิถุนายน 11.
URL: https://www.onesqa.or.th/onesqa/th/download/?DownloadGroupID=5

ศูนย์ดรรชนีการอ้างอิงวารสารไทย. (2557). รายชื่อวารสารทั้งหมด.
สืบค้นเมื่อ 2557 มิถุนายน 11.
URL: https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php

สุชาติ โสมประยูร และ วรรณี โสมประยูร. (2550). การเขียนหนังสือหรือตำราและบทความ :
เทคนิคและประสบการณ์งานเขียนทางการศึกษา. กรุงเทพฯ :

สุนทร โครตบรรเทา. (2553). หลักการทำและการเขียนผลงานการวิจัย.
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

University of Adelaide. (2009). Writing an Abstract. Retrieved 2014 June 12. URL: https://www.adelaide.edu.au/writingcentre/learning_guides/learningGuide_writingAnAbstract.pdf

Downloads