The Development of Digital Library Website on Red Cross Youth Bureau Information

  • โชติกา วีระพงษ์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อรทัย วารีสอาด ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สมชาย วรัญญานุไกร ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Keywords: Website, Digital library, Red Cross Youth

Abstract

The Development of Digital Library Website on Red Cross Youth Bureau Information.

The objective of this research was to develop digital library website on Red Cross Youth Bureau Information, using the theory of Shelly and Woods and Drupal software. A sample group of 370 website users were drawn from Red Cross Youth network members and Red Cross Youth volunteers. The research tools used were 1) Digital library website on Red Cross Youth Bureau Information which was developed, and 2) The user satisfaction questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean and standard deviation through Statistical software. The results indicated that most users were satisfied with digital library website at a high level. For top high rank of satisfaction was the navigation and access system of website.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์. (2550). การออกแบบเว็บให้น่าใช้.
กรุงเทพฯ : เคทีคอมพ์แอนด์ คอนชัลท์.

กัลยาณี สิงห์ดวง. (2548). การสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว.
ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.

ชุติมา สัจจานันท์, บรรณาธิการ. (2549). การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯและประชมวิชาการเรื่องการจัดการห้องสมุดดิจิทัล.
วันที่ 18-21 ธันวาคม 2549. โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ กรุงเทพฯ.

นวพรสายสิงห์. (2549). การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาลัยเขตสุรินทร์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์. (2555). การพัฒนาชุดฝึกอบรบโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะสำหรับอาสายุวกาชาด.
ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ปะนิดา ชาติน้ำเพ็ชร. (2545). การนำความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตรอาสายุวกาชาด
ไปใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ของสมาชิกอาสายุวกาชาดสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย.
ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรีวิโรฒ.

พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร และ ปิยะ นากสงค์. (2549). ออกแบบสร้างโปรโมท
Website Step by Step. กรุงเทพฯ: ชัคเซสมีเดีย.

รัตติมา จีนาพงษาและคณะ. (2553). มุมมองใหม่ของการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการบริการ.
ในผลงานที่นำเสนอในการสัมมนา PULINET วิชาการครั้งที่ 1 เรื่อง Creative library.
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2553. โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. หน้า 9-14.

สภากาชาดไทย. (2555). รายงานประจำปี 2554 สภากาชาดไทย.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตีสาร.

สมาน ลอยฟ้า. (2544). การประเมินเว็บไซต์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 18(2), 1-9.

สุดา ตนะวรรณสมบัติ. (2538).
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ.
ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สำนักงานยุวกาชาด. ฝ่ายวิชาการ. (2556). คู่มือวิทยากรยุวกาชาด:
สำหรับการอบรบอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด. กรุงเทพฯ: สำนักงานฯ.

อรทัย วารีสอาด. (2550). งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดเรียนรู้ผ่านเว็บ (Web Tutorial)
: เครื่องมือช่วยสอนทักษะการรู้สารสนเทศ. วารสารห้องสมุด, 51(1), 73-87.

Agingu, B.O. (2000). Library web sites at historically black colleges and universities. College & Research Libraries, 61(1), 30-37.

Krejcie, Robert V.and Morgan, Daryle W. (1970). Determining sample size for research activities. Journal of Educational and Phychological Measurement, 30 (Autumn),
607-610.


Liu, Yan Quan. (2004). Best practices, standards and techniques for digitizing library materials: a snapshot of library digitization practices in the USA. Online Information Review, 28(5), 338-345.

McCray, Alexa T. and Gallagher, Marie E. (2001). Principles for digital library development. Communication of the ACM, 44(5), 48-54.

Shelly, Gary B. and Woods, Denise M. (2010). HTML XHTML and CSS: Complete. Boston: Cengage Learning.
How to Cite
วีระพงษ์โ., วารีสอาดอ., & วรัญญานุไกรส. (1). The Development of Digital Library Website on Red Cross Youth Bureau Information. TLA Bulletin (Thai Library Association), 58(1), 41-54. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/tla_bulletin/article/view/98312
Section
Academic Articles