ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด: แหล่งสนับสนุนการศึกษาแบบเปิดที่ทรงคุณค่า

ผู้แต่ง

  • จุฑารัตน์ นกแก้ว ฝ่ายบริการสารสรเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

Open Educational Resources

บทคัดย่อ

ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด: แหล่งสนับสนุนการศึกษาแบบเปิดที่ทรงคุณค่า

บทความนี้ นำเสนอทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด  (Open Educational Resources-OER) เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดการศึกษาแบบเปิด แนวคิด ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ และประเภทของทรัพยากรศึกษาแบบเปิด การใช้ทรัพยากรศึกษาแบบเปิดในการศึกษาระบบเปิดและการเรียนทางไกลและการใช้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Acker, Frederik Van, Hans Van Buuren, Karel Kreijns and Marjan Vermeulen. (2013). Why teachers share educational resources: a social exchange perspective. In McGreal, Rory, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall (Eds.).
Open Educational Resources: innovation, research and practice. p.177-189.
URL: http://www.col.org/resources/publications/ Pages/detail.aspx?PID=446

Atkins, Daniel E., John SeelyBrown and Allen L. Hammond. (2007).
A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements,
Challenges, and New Opportunities.
URL: http://www.hewlett.org/uploads/files/ReviewoftheOERMovement.pdf

Conole, Grainne. (2012). Integrating OER into Open Educational Practices. In Glennie, Jenny,Ken Harley, Neil Butchur and Trudi Van Wyk (Eds), Open EducationalResources and
change in higher education: reflections from practice. p.111-123.
URL: https://www.guninetwork.org/guni/resources_

DûAntoni, Susan. (2013). Open Educational Resources: access to knowledge- a personal
reflection. In McGreal, Rory, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall (Eds.). Open
Educational Resources: innovation, research and practice. p.127-135.
URL: http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=446

D๛Antoni, Susan. (2009). Open educational resources: reviewing initiatives and issues.Open learning, 24(1), 3-10.

Downes, Stephen. (2013). The role of Open Educational Resources in personal learning. In McGreal, Rory, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall (Eds.).
Open Educational Resources: innovation, research and practice. p.207-215.
URL: http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=446

Friesen, Norm. (2013). Realising the open in Open Educational Resources: practical concernsand solutions. In McGreal, Rory, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall (Eds.).Open Educational Resources: innovation, research and practice. p.79-88.
URL: http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=446

Lane, Andy. (2013). How OER support lifelong learning. In McGreal, Rory, Wanjira Kinuthia andStewart Marshall (Eds.). Open Educational Resources: innovation, research and practice.
p.141-150. URL: http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=446A study of the current state of play in the use of Open Educational Resources in the Asian Region.
(n.d.). URL: http://www.oerasia.org/oerasiasurvey

Wyk, Trudi Van. (2012). Taking OER beyond the OER community: policy issues and practices. In Glennie, Jenny, Ken Harley, Neil Butchur and Trudi Van Wyk. (eds.) Open Educational Resources and change in higher education: reflections from practice. p.13-23.
URL: https://www.guninetwork.org/guni/resources_

Yamada, Tsuneo. (2013). An open materials repository and global search system: preparing for divers learners and a variety of learning processes. In McGreal, Rory, Wanjira Kinuthia and Stewart Marshall (Eds.). Open Educational Resources: innovation, research and practice. p.153-160.
URL: http://www.col.org/resources/publications/Pages/detail.aspx?PID=446

Downloads