การเปิดรับข่าวสาร จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยา ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง

  • เจริญ บุตรเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำสำคัญ:

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยา

บทคัดย่อ

การเปิดรับข่าวสาร จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยา ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร จิตสำนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัจจัยทางสถานภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน ว่ามีการเปิดรับข่าวสาร จิตสำนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยาแตกต่างกันหรือไม่

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมทรัพยากรธรณี. สืบค้นเมื่อ 2555 กันยายน 15. URL: www.dmr.go.th

เจริญ บุตรเมือง. (2555). การเปิดรับข่าวสาร จิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางธรณีวิทยาของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต
การสื่อสารพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

จิราพร อนุรักษ์. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของผู้นำชุมชนใน
เขตเทศยาลนครเชียงราย. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต..
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

ฐิติ วิทยสรณะ. (2540). การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนกับความรู้ ทัศนคติและการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต ภาควิชาการประสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.


ทิพย์มณฑา บุญยถิ่น. (2551). ความพึ่งพอใจของนักศึกษษที่มีต่อรายการคุณพระช่วย.
วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ทวีศักดิ์ ญาณประทีป. (2531). พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530.
กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิชย์.

ทัศนัย สุนทรวภาค. (2532). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองไทยกับการมาเที่ยวเมืองไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ เมืองพัทยา.
วิทยานิพนธ์ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธานินท์ ศิลป์จารุ. (2553). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ SPSS.
พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพ: บิสเนสอาร์แอนตฺบี.

ธัญภรณ์ วงศ์อกนิษฐ์. (2543). จิตสำนึกของมัคคุเทศก์ต่อการนำเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในระบบนิเวศแนวปะการัง.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (สิ่งแวดล้อมศึกษา).
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.

นำพล ปรุงประทิน. (2546). จิตสำนึกทางการเมืองของข้าราชการตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พิศศิลป์ จิตนาวสาร. (2535). การศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนของประชาชน ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี.
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พันธนันท์ เด็ดแก้ว. (2552). การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเกาหลีจากสื่อสารมวลชนที่มีผลต่อค่านิยมและพฤติกรรมการบริภคสินค้าเกาหลีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร.
พิษณุโลก: คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐ์ศาสตร์และการสื่อสาร. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ไพรัตน์ เตชะรินทร์. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบัน.
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ:ศักดิ์โสภาการพิมพ์.

รติรัตน์ เขียวมีส่วน. (2547). จิตสำนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของประชนชนในท้องถิ่น: กรณีศึกษาเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.
สังคมศาสตร์ (สิ่งแวดล้อม). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

รัตนวดี จุลพันธุ์. (2547). การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชนในท้องถิ่น
กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธืสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

วราพร ศรีสุพรรณ. (2536). สิ่งแวดล้อมศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเอสพริ้นติ้งเฮาส์.

สมยศ โอ่งเคลือบ. (2544). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. การค้นคว้าแบบอิสระหลักสูตรปริญญาศิลปะศาสตร์
มหาบัณฑิต วิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สาโรจน์ พานิชชานนท์. (2554). การมีส่วนร่วมในโครงการตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการเปลี่ยนแปลง จิตสำนักและพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านป่าละอู.
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 7 (1 มกราคม - มิถุนายน).

สิน สินสกุล. ธรณีวิทยากับแหล่งท่องเที่ยวของไทย. สืบค้นเมื่อ 2555 กันยายน 15.
URL:http://secondsci.ipst.ac.th/

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน. สืบค้นเมื่อ 2557 พฤศจิกายน 20.
URL http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK24/chapter7/chap7.htm

Downloads