การบริการและเผยแพร่สารสนเทศสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ปราณี อัศวภูษิตกุล ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสรเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

การบริการสารสนเทศ, การบริการและเผยแพร่รูปแบบพิเศษ

บทคัดย่อ

Inside the articleT1-Content-TH.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9BcIrf"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BcIrf.png" alt="9BcIrf.png" border="0" /></a>

Downloads