ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของการจัดการคัมภีร์ใบลานในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ราชันย์ นิลวรรณาภา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ:

คัมภีรใบลาน, การจัดการคัมภีร์ใบลาน, ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ

บทคัดย่อ

Inside the articleT3-TH.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9BgfQI"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BgfQI.png" alt="9BgfQI.png" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/9BghrP"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BghrP.png" alt="9BghrP.png" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/9Bg30t"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9Bg30t.png" alt="9Bg30t.png" border="0"></a>

Downloads