การจัดการความรู้ด้านการดูแลและรักษาสุขภาพของหมอชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • สุฑารัตน์ บุญมี แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • น้ำทิพย์ วิภาวิน แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นฤมล รื่นไวย์

คำสำคัญ:

การจัดการความรู้, หมอพื้นบ้าน, นครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

Inside the articleA-TLA60-1_2559-2-42.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<a href="https://www.picz.in.th/image/9Bg19v"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9Bg19v.png" alt="9Bg19v.png" border="0"></a>
<a href="https://www.picz.in.th/image/9Bgtyk"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9Bgtyk.png" alt="9Bgtyk.png" border="0"></a>

Downloads