ห้องสมุดสีเขียว : ห้องสมุดประชาชนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ สาขาวิชาบรรณารักษสาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำสำคัญ:

ห้องสมุดสีเขียว, ห้องสมุดประชาชน, การนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

Inside the articleT5-TH.png

Downloads

Download data is not yet available.

References

<img src="https://sv1.picz.in.th/images/2018/12/16/9BgZvN.png" alt="9BgZvN.png" border="0" />

Downloads