เกี่ยวกับวารสาร

           วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ตามหนังสือสำคัญแสดงการเขียนแจ้งการพิมพ์ตามประกาศการพิมพ์ 2550 เลขที่สศก. ที่ 9 อบ / 07/2562 ขอยกเลิก ISSN ต้นฉบับคือ 1686-7440 (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และขอแจ้งหมายเลข ISSN ใหม่คือ 2673-0618 (ชื่อใหม่วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) โดยวารสารฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
           กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นพิจารณาบทความตามหลักวิชาการ มีระเบียบบริหารคุณภาพวิชาการเป็นไปตามมาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) โดยผ่านการขั้นตอนการพิจารณาบทความจากคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและมีความหลากหลาย ซึ่งได้การรับรองคุณภาพของวารสารจาก TCI (กลุ่มที่ 2) ตั้งแต่ปี 2563-2567 โดยมีค่า Thai Journal Impact Factors ตั้งแต่ปี 2559 - 2561 มีค่าระดับ 0.028 เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการและเรียนรู้และการเผยแพร่งานตีพิมพ์บทความด้านวิชาการในด้านการศึกษา การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  (Humanities and Social Sciences)  เรื่องที่จะเสนอเพื่อตีพิมพ์ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรับตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความและบทวิจารณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (double blinded) ผู้เขียนต้องอนุญาตให้มีการปรับปรุงความสมบูรณ์และปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสารฯ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) และหากมีฉบับเสริม (supplementary) ปีละ 1 ฉบับ ซึ่งเป็นไปตามมาตฐาน TCI

          กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความต่างๆ ในวารสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความมุ่งหวังเพื่อสร้างสังคมไปสู่ปัญญา

"Imagine Beyond Knowledge" จินตนาการนำความรู้ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

บรรณาธิการ

 

ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์      

1. จัดรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ ตามรูปแบบของวารสารฯ ฯ

2. สมัครสมาชิกที่  Thai Journal  และส่งเอกสารบทความแนบตามระบบ

3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ จัดกลุ่มในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ที่สำนักงานการเงินชั้น 1 ตึกอธิการ (อัตราค่าะรรมเนียมสำหรับบุคคลภายนอก 6,300 บาท หรือสำหรับบุคคลภายใน 3,300 บาท) หรือชำระค่าธรรมเนียมเข้าธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 256-3-06112-2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: umt.2562 หรือ 098-1138268

5. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเอกสารแนบ

6. จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญอย่างน้อย จำนวน 2 ท่านพิจารณาให้คำแนะนำ (double blinded)

7. ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้แต่ง

8. ผู้แต่งแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

9. บทความฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ตามรอบปี

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ที่ E-mail: [email protected]

โทรศัพท์ 045-283772 หรือ 098-1138268

ที่อยู่จัดส่ง: รศ.ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการบริหารและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000