บทความย้อนหลัง

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI2 จัดทําขึ้นปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วารสารวิชาการ ได้ดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนานโยบายสำคัญของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งวารสารปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ โดยมีบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ เช่น ศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้รายงานทางการเงินต่อคุณภาพของข้อมูลทางการเงิน ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการส่งบทความที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 098-1138268 หรืออีเมล์ [email protected] เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

   

                                                          “Imagine Beyond Knowledge”

                                                                  “จินตนาการนำความรู้”

               

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2023)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI2 จัดทําขึ้นปีละ 2 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วารสารวิชาการได้ดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนานโยบายสำคัญของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งวารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน (มกราคม - มิถุนายน 2566) ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่างๆ โดยมีบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ เช่น ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับระบบค่านิยมและแนวคิดเรื่องเงิน (The History of Value Systems and the Modern Concept of Money) ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการส่งบทความที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 045-283-772  หรืออีเมล์ [email protected]  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

                                                                “Imagine Beyond Knowledge”

                                                                            “จินตนาการนำความรู้”

                               

                                                                 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

                                                                                     บรรณาธิการ

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2022)

               วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วารสารวิชาการได้ดำเนินการตีพิมพ์บทความตามสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และการพัฒนานโยบายสำคัญของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งวารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน (กรกฎาคม–ธันวาคม 2565) นี้ ได้รวบรวมบทความที่ทันสมัยจากสาขาวิชาต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายจากนักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ โดยมีบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาประเทศ เช่น ศึกษาความต้องการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขของผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี การรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี อิทธิพลคุณภาพบริการของเฟซบุ๊กที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตั้งใจใช้อย่างยั่งยืนของลูกค้า   ทางกองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความจากวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งในทางวิชาการและวิชาชีพ และหากผู้เขียนหรือผู้อ่านต้องการส่งบทความที่เป็นประโยชน์หรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวารสารฉบับนี้สามารถส่งข้อแนะนำมาที่เบอร์โทรศัพท์ 045-283-772  หรืออีเมล์ [email protected]  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวารสารฯ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

                                                                “Imagine Beyond Knowledge”

                                                                            “จินตนาการนำความรู้”

                               

                                                                 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

                                                                                     บรรณาธิการ

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2022)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น บทความวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนไทย ยุค 4.0” บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเรียการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid: กรณีศึกษารายวิชาประชากรและสิ่งแวดล้อม” และวารสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนจากอธิการบดี และคณบดี ทำให้วารสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

                กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่างๆ ในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

   

                                                             “Imagine Beyond Knowledge”

                                                                      “จินตนาการนำความรู้”

   

                                                         รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

                                                                             บรรณาธิการ

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2021)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น บทความวิจัยเรื่อง ความคาดหวังต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีผลต่อความเกี่ยวพันในองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

  และวารสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนจากอธิการบดีกิตติคุณ อธิการบดี และคณบดี ทำให้วารสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่างๆ ในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

                                                               “Imagine Beyond Knowledge”

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

                 บรรณาธิการ

   

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2021)

  บทบรรณาธิการ

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่องเช่น บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการศึกษาแบบเรียนรวมและการเรียนรู้ทางสังคม-อารมณ์สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  หรือบทความวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำแบบดิจิทัล วัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิผลโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 รวมถึงบทความวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกเสียงเลือกตั้งของเยาวชนในประเทศไทย หรือบทความวิชาการเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยอีสาน และวารสารฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้เพราะได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และได้รับการสนับสนุนจากอธิการบดีกิตติคุณ อธิการบดี และคณบดี ทำให้วารสารฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

  กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่างๆในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

  “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

                บรรณาธิการ

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่างๆในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน”

   

  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์

  บรรณาธิการ

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2020)

  บทบรรณาธิการวารสาร
  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 เลขทะเบียน สศก. ที่ 9 อบ/07/2562 ขอยกเลิกหมายเลข ISSN เดิม คือ 1686-7440 (ชื่อเดิมวารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และขอแจ้งหมายเลข ISSN ใหม่ คือ 2673-0618 (ชื่อใหม่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) โดยวารสารฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นคำนึงมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre ) โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารจาก TCI (กลุ่มที่ 2) ตั้งแต่ปี 2563-2567 นโยบายการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Aim & Scope รับตีพิมพ์บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการบริหารการศึกษาการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (double blinded) ผู้เขียนต้องยินยอมให้มีการปรับปรุงความสมบูรณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในวารสาร กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคมถึงมิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคมถึงธันวาคม และฉบับเสริม(supplementary) ปีละ 1 ฉบับ

  กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่าง ๆ ในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล มีชัย
  บรรณาธิการ

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตามหนังสือสำคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์ตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช 2550 เลขทะเบียน สศก. ที่ 9 อบ/07/2562 ขอยกเลิกหมายเลข ISSN เดิม คือ 1686-7440 (ชื่อเดิมวารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และขอแจ้งหมายเลข ISSN ใหม่ คือ 2673-0618 (ชื่อใหม่ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) โดยวารสารฯมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์นคำนึงมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre ) โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารจาก TCI (กลุ่มที่ 1) โดยมีค่าThai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2556 - 2558 อยู่ที่ 0.337 และ Thai Journal Impact Factors เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีค่าเท่ากับ 0.262 นโยบายการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Aim & Scope รับตีพิมพ์บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการบริหารการศึกษาการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน (double blinded) ผู้เขียนต้องยินยอมให้มีการปรับปรุงความสมบูรณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในวารสาร กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคมถึงมิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคมถึงธันวาคม และฉบับเสริม(supplementary)ปีละ 1 ฉบับ

  กองบรรณาธิการหวังว่าบทความต่าง ๆ ในวารสารนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการและผู้ที่สนใจ กองบรรณาธิการมีความยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่แนวคิด มุมมองต่างๆเพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญาต่อไปดุจดั่งปรัชญามหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น “ปัญญา นะรานัง ระตะนัง” ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
  ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2019)

  นโยบายการจัดพิมพ์วารสารวิชาการ

  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (เดิมชื่อ วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ของนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลากหลายสาขาวิชา และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้Aim & Scope รับตีพิมพ์บทความด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เน้นการบริหารการศึกษาการบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคมถึงมิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคมถึงธันวาคม และฉบับเสริม(supplementary)ปีละ 1 ฉบับ

  เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์

  ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน ผู้เขียนต้องยินยอมให้มันนาทีการปรับปรุงความสมบูรณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในวารสาร

  การเตรียมต้นฉบับ

              พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาว เอ 4 ภาษาไทยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ภาษาอังกฤษใช้ Timer New Roman ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและอังกฤษ (2) ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน (3) สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (4) บทความวิชาการ ต้องมีบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และรายการอ้างอิง (5) บทความวิจัย ให้ระบุบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล รายการอ้างอิง (ดูรูปแบบการเขียนบทความลงวารสารใน UMT – POLY JOURNAL ฉบับล่าสุด)

  การอ้างถึงและรายการอ้างอิง

              ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องโดยใช้การอ้างถึงระบบนามปี และในรายการอ้างอิงตามกฎของ APA Style ฉบับล่าสุด เช่น (1) วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อ้างเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ้างถึงในเนื้อเรื่องระบุ........(เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์, 2554, น. 20 ) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์.(2554). การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์,มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.(2)บทความในวารสาร ภาษาไทยอ้างถึงในเนื้อหาระบุ......(วีระศักดิ์ จินารัตน์,2556, น.2) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2556, มกราคม – มิถุนายน). โมเดลภาวะผู้นำ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 10, 1 – 10. (3) บทความในวารสารภาษาอังกฤษ อ้างถึงในเนื้อหา ระบุ....... (Konstantinidis, 2013,p. 445) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ........Konstantinidis, N. (2013). Optimal committee desing and political participation. Journal of Theoretical Politics, 25(4), 443 – 466. (4) จากอินเทอร์เน็ต อ้างถึงในเนื้อหาระบุ.......(สันต์ ธรรมบำรุง, 2543) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ......สันต์ ธรรมบำรุง. (2543, มกราคม – มิถุนายน). กลไกที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, ค้นเมื่อ (Retrieved)3 มิถุนายน 2549 จาก (from) http//arcbs.bsru.ac.th/docu_files/information1_1-3doc

1-10 of 13