วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและนักวิชาการ ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการทุกสาขาต่อสาธารณะ ซึ่งผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และบทพินิจหนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้จะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Vol. 16 No. 2 (2019): UMT Poly Journal

Published: 2019-12-29

Administration for Promoting the Adoption of Modern Technology in Disseminating Information of the Bangkok Metropolitan Authority

ฉัตรทิพย์ กวีวัฒนา, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

1-16

Administration to Increase Legal Knowledge of Drugs Protection of Municipalities in Nonthaburi Province

ศรีศุภางค์ มอฤทธิ์, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

44-58

Logistics Efficiency Measurement of Community Products: A Case Study of Indigenous Fabric Products in UbonRatchathani Province

เกียรติศักดิ์ พระเนตร, ฐชาดา โคตมงคล

73-81

The effects of the shared value, communication, and opportunism behavior on the trust in companies the healthy food supplements business via the social

ปิยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ, สมบัติ ธำรงสินถาวร, เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์

112-124

THE INFLUENCES OF CONSUMERS’ OPINIONS TO ATTITUDE TOWARD COSMETICS SALES VIA FACEBOOK LIVE

ณัฐพร วัฒนวรรณ, สมบัติ ธำรงสินถาวร, ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ

125-135

The Effects of institutional image and identity of nursing students through Open House by Parents and high school students

กุลธิดา กุลประฑีปัญญา, สอาด มุ่งสิน, พิสมัย วงศ์สง่า, นิพพาภัทร สินทรัพย์, ณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์

136-145

Factors influence on the continuance intention of young Chinese tourist who have visited Thailand

ถิรพิทย์ ศรศักดิ์, เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์, ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช

146-162

Comparative study of Thai tourists and Foreign tourists satisfaction toward to gastronomy tourism in Thailand a case study of Pattaya Chonburi Province

ธนวรรณ ไหมอ่อน, ธินิกานต์ สังข์สุวรรณ, ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช

176-190

MANAGEMENT FOR BOARDING SCHOOLS BASE ON THE CONCEPT OF THE 21ST CENTURY CITIZENSHIP

ดารัตน์ กันเอี่ยม, นันทรัตน์ เจริญกุล

191-202

Academic Management Strategies of Armed Forces Academies Preparatory School based on the concept of the 21st Century Skills

สราวุฒิ กันเอี่ยม, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

213-224

USING PHONICS METHOD TO REINFORCE ENGLISH VOCABULARY PRONUNCIATION OF MATHAYOMSUKSA 2 STUDENTS

กฤติมา จรรยาเพศ, วีระกาญจน์ กนกกมเลศ

225-232

Use of Marketing Services Strategy to Promote the Services of the Office of Academic Resources and Information Technology at Suan Dusit University

อัญมาศ ภู่เพชร, จิตชิน จิตติสุขพงษ์, วัลย์ทิชา ดาบทอง, รุ้งทิวา อนุจร, สกุณทิพ ชิดสูงเนิน

242-253

Information and Communication Technology Literacy of Undergraduate Students at Suan Dusit University

อัญมาศ ภู่เพชร, จิตชิน จิตติสุขพงษ์, พิมพ์ชนก สิงห์โต, ญาณิศา มากแจ้ง, ชลชินี ศรีสุข

254-264

Development of Early Childhood Model Centerof EducationalService Area Office in Lower Northeastern Region

เพ็ชรา พรมตวง, ศรีเพ็ญ พลเดช, โกวิท วัชรินทรางกูร

265-275

Apply GIS for Planningand Support Bicycle Tourism: A Case Study in KOH LARN, PATTAYA

ฉัตชฎา กาญจนาชีวะ, เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์

276-289

The Development of Scouting Activities Administration Model of The Schools under The Secondary Education Service Area Office in The Northestern of Thailand

นภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์

290-298

EFFECTS OF RUESI-DUDTON EXERCISE ON REDUCING KNEE PAIN IN ELDERLY MU MON SUB-DISTRICT MUANG DISTRICT UDON THANI PROVINCE

ธีรนุช กอโพธิ์ศรี, ยงยุทธ วัชรดุลย์

299-308

Factors Influencing Online Purchasing Behavior of Generation Z Consumers in Maung UbonRatchathani

ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี, เกรียงไกร ดำรงสกุล

322-330

THE PRIORITY NEEDSOF ACADEMIC MANAGEMENT OF PRIMARY SCHOOLS BASEDONTHE CONCEPTOF THAIS 4.0

พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ, สุกัญญา แช่มช้อย, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์

345-356

THE PRIORITY NEEDS OF ACADEMIC MANAGEMENT OF MERCHANT SHIP DECK OFFICER PROGRAM BASED ON THE CONCEPT OF INTERNATIONAL LABOUR MARKET COMPETENCY REQUIREMENTS

เฉลิมวุฒิ แท่นสุวรรณ์, พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุทธยา

357-375

THE EFFECTIVENESS OF THAI ROYAL MASSAGE ON TREATING ACUTE LOW BACK PAIN PAKKHAT HOSPITAL BUENG KAN PROVINCE

พงษ์ศิริ ปัดถาวะโร, สรรใจ แสงวิเชียร, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

376-387

THE STUDY OF NAM PRUNG IN SUAN SUNANDHA

ปราณี ชื่นตา, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ

388-394

Potential development of peer-volunteers in preventing and dealing with HIV/AIDS problemsamong drug users

ลาวัลย์ เวชอภิกุล, วีรฉัตร์ สุปัญโญ, อาชัญญา รัตนอุบล

395-403

Strategy Development for Democracy Operation Promotion in Schools Under the Primary Educational Service Area Office KamphaengPhet

อุดม อินทา, ณัฐรดา วงษ์นายะ, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

416-426

FAMILY STRENGTHS IN THAICONTEXT: CHARACTERISTICS OF FAMILY STRENGTHS, FACTORS AND WAYS OF PROMOTING LIFELONG LEARNING

นฤดี โสรัตน์, อาชัญญา รัตนอุบล, ปาน กิมปี

427-437

Reinforcing Learning Capacity of Learners: Base on the Educational Philosophy and Active Learning

ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว, วานิช ประเสริฐพร

438-449

Model Development of Productive Citizen Skills for CreativeCompetition of Cambodian Students in Higher Education

LYVIRITH VANN, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, จารุณี ทิพยมณฑล

450-459

Effects of Body Weight Training on Health Related Physical Fitness of Overweight Woman

เปรม พิมาย, ชัยรัตน์ ชูสกุล

460-466

Strategies for Promoting Professional Skills for area of WiangNua, Wiangnue Sub-district, Wiang Chai District, Chiang Rai

สุวดี อุปปินใจ, ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์, พูนชัย ยาวิราช, ประเวศ เวชชะ, สุภาพร เตวิยะ

467-476

Program to Enhance Adaptive Leadership for The Heads of Learning Substances In High Schools Under Office of The Basic Education Commission

นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์, สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์

526-534

View All Issues

Indexed in tci