การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.

คำแนะนำผู้แต่ง

ขั้นตอนการส่งบทความตีพิมพ์      

1. จัดรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ ตามรูปแบบของวารสารฯ ฯ

2. สมัครสมาชิกที่  Thai Journal  และส่งเอกสารบทความแนบตามระบบ

3. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความ จัดกลุ่มในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของบทความและเอกสารแนบ

5. จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแบ่งกลุ่มตามความเชี่ยวชาญอย่างน้อย จำนวน 2 ท่านพิจารณาให้คำแนะนำ (double blinded)

6. ตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ และส่งผลการประเมินกลับไปยังผู้แต่ง

7. ผู้แต่งแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ชำระเงินค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ที่สำนักงานการเงินชั้น 1 ตึกอธิการ (อัตราค่าะรรมเนียมสำหรับบุคคลภายนอก 6,300 บาท หรือสำหรับบุคคลภายใน 3,300 บาท) หรือชำระค่าธรรมเนียมเข้าธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 256-3-06112-2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID: umt.2562 หรือ 098-1138268

9. บทความฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ตามรอบปี

 

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ที่ E-mail: [email protected]

โทรศัพท์ 045-283770-3 หรือ 098-1138268

ที่อยู่จัดส่ง: รศ.ดร. วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการบริหารและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี 34000

 

กองบรรณาธิการ ขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับดังนี้

1. ส่งใบสมัครแบบขอส่งบทความ  (Download PDF)

2. รูปแบบการเขียนบทความลงวารสาร (Download PDF , WORD)

3. ขั้นตอนการการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ (Download PDF )

การเตรียมต้นฉบับ 

            พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาว ขนาด เอ 4 ภาษาไทยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ภาษาอังกฤษใช้ TH Sarabun PSK ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและอังกฤษ (2) ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน (3) สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (4) บทความวิชาการ ต้องมีบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และรายการอ้างอิง (5) บทความวิจัย ให้ระบุบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อค้นพบประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  รายการอ้างอิง (ดูรูปแบบการเขียนบทความลงวารสารใน UMT – POLY JOURNAL ฉบับล่าสุด)

การอ้างถึงและรายการอ้างอิง

            ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องโดยใช้การอ้างถึงระบบนามปี และในรายการอ้างอิงตามกฎของ APA Style 6 edition ฉบับล่าสุด เช่น (1) วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อ้างเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ้างถึงในเนื้อเรื่องระบุ........(เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์, 2554, น. 20 ) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์.(2554). การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์,มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.(2)บทความในวารสาร ภาษาไทยอ้างถึงในเนื้อหาระบุ......(วีระศักดิ์ จินารัตน์,2556, น.2) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2556, มกราคม – มิถุนายน). โมเดลภาวะผู้นำ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 10, 1 – 10. (3) บทความในวารสารภาษาอังกฤษ อ้างถึงในเนื้อหา ระบุ....... (Konstantinidis, 2013,p. 445) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ........Konstantinidis, N. (2013). Optimal committee desing and political participation. Journal of Theoretical Politics, 25(4), 443 – 466. (4) จากอินเทอร์เน็ต อ้างถึงในเนื้อหาระบุ.......(สันต์ ธรรมบำรุง, 2543) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ......สันต์ ธรรมบำรุง. (2543, มกราคม – มิถุนายน). กลไกที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, ค้นเมื่อ (Retrieved)3 มิถุนายน 2549 จาก (from) http//arcbs.bsru.ac.th/docu_files/information1_1-3doc

บทความวิชาการ

พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาว ขนาด เอ 4 ภาษาไทยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ภาษาอังกฤษใช้ TH Sarabun PSK ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและอังกฤษ (2) ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน (3) สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (4) บทความวิชาการ ต้องมีบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และรายการอ้างอิง (5) บทความวิจัย ให้ระบุบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อค้นพบประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  รายการอ้างอิงตามมาตรฐาน APA 6 edition

บทความวิจัย

พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาว ขนาด เอ 4 ภาษาไทยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ภาษาอังกฤษใช้ TH Sarabun PSK ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องประกอบด้วย (1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและอังกฤษ (2) ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน (3) สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (4) บทความวิชาการ ต้องมีบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และรายการอ้างอิง (5) บทความวิจัย ให้ระบุบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล ข้อค้นพบประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย  รายการอ้างอิงตามมาตรฐาน APA 6 edition

นโยบายส่วนบุคคล

เรื่องที่เสนอเพื่อตีพิมพ์

บทความประกอบด้วย บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ต้นฉบับที่พิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ผู้เขียนจะต้องยินยอมให้มีการปรับปรุงความสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในวารสารฯ