กองบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองคุณภาพบทความวิจัยและบทความวิชาการ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรณาธิการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (Peer Review)

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง (ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ (ภาควิชาการจัดการขยะพลาสติกในทะเล คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ (ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)   

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ)

รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี (ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)                 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนาะ (โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยาภัฏนครราชสีมา)  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุสิตากร  (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย (ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตยกมล ธานิสพงศ์ (คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พิกุลทอง (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)                               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัส บุญเทียรทอง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชานาญรบ (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)                     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย บุตรแก้ว (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี วีระวงศ์ (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภูสิงห์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ (คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตธวัช บุญทวี (คณะเกษตรศาสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)                 

ดร.อธิป เกตุสิริ (คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)

ดร.ดิเรก พรสีมา (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยการฝึกหัดครู)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับนานาชาติ(International Peer Review)

Professor AndrisStelbovics, Ph.D. (Curtin University)

Professor Kevin Fynn, Ph.D. (Curtin University)

Prof. Jim Mienczakowski, Ph.D. (Curtin University, Malaysia)

Prof.BeenaGiridharan, Ph.D.(Curtin University, Malaysia)

Prof.ClemKuek, Ph.D. (Curtin University, Malaysia)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (Peer Review)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)                                                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมานจิต ภิรมย์รื่น (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)                       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร แสนทวีสุข (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ยงสกุลโรจน์ (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุมาศ จินารัตน์ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)                                                

ดร.ชุภาศิริ  อภินันท์เดชา (สาขาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะวืทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)      

ดร.พนมพร ช่วงชิง (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) 

ดร.เปรมยุดา ลุสมบัติ (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น)  

ดร.รพีพร ธงทอง (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) 

ดร.วิชาญ ไทยแท้ (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น) 

                          

นางสาวสุภาพร ทองสร้อย  อักษรและออกแบบรูปเล่มจัดหน้า