ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

การเตรียมต้นฉบับ

            พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พิมพ์ต้นฉบับด้วยกระดาษขาว เอ 4 ภาษาไทยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ภาษาอังกฤษใช้ Timer New Roman ผลงานวิชาการทุกประเภทต้องประกอบด้วย

(1) ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและอังกฤษ (2) ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ ของผู้เขียนครบทุกคน (3) สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (4) บทความวิชาการ ต้องมีบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป และรายการอ้างอิง (5) บทความวิจัย ให้ระบุบทคัดย่อ คำสำคัญ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีวิจัย ผลการวิจัยและอภิปรายผล รายการอ้างอิง (ดูรูปแบบการเขียนบทความลงวารสารใน UMT – POLY JOURNAL ฉบับล่าสุด)

 

การอ้างถึงและรายการอ้างอิง

            ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่องโดยใช้การอ้างถึงระบบนามปี และในรายการอ้างอิงตามกฎของ APA Style ฉบับล่าสุด เช่น (1) วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม อ้างเนื้อหาจากวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ้างถึงในเนื้อเรื่องระบุ........(เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์, 2554, น. 20 ) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ เสริม เคนโยธา, สมานจิต ภิรมย์รื่น และประวิต เอราวรรณ์.(2554). การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิตไม่ได้ตีพิมพ์,มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.(2)บทความในวารสาร ภาษาไทยอ้างถึงในเนื้อหาระบุ......(วีระศักดิ์ จินารัตน์,2556, น.2) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ วีระศักดิ์ จินารัตน์. (2556, มกราคม – มิถุนายน). โมเดลภาวะผู้นำ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. 10, 1 – 10. (3) บทความในวารสารภาษาอังกฤษ อ้างถึงในเนื้อหา ระบุ....... (Konstantinidis, 2013,p. 445) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ........Konstantinidis,N. (2013).Optimal committee desing and political participation. Journal of Theoretical Politics, 25(4), 443 – 466. (4) จากอินเทอร์เน็ต อ้างถึงในเนื้อหาระบุ.......(สันต์ ธรรมบำรุง, 2543) รายการอ้างอิงตอนท้ายบทความระบุ ......สันต์ ธรรมบำรุง. (2543, มกราคม – มิถุนายน). กลไกที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, ค้นเมื่อ (Retrieved)3 มิถุนายน 2549 จาก (from) http//arcbs.bsru.ac.th/docu_files/information1_1-3doc

 

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ติดต่อกองบรรณาธิการได้ที่ E-mail: [email protected] 

โทรศัพท์ 045-283772 หรือ 098-1138268 , LineID: umtpolyjournal

ที่อยู่ไปรษณีย์ : รศ.ดร.วีระศักดิ์ จินารัตน์ บรรณาธิการวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เลขที่ 749/1 ภนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

บทบาทหน้าของผู้เขียน
1. ผลงานของผู้เขียนต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำข้อความใด ๆ มาใช้ในผลงานของตนเอง รวมทั้งต้องทำเอกสารอ้างอิงไว้ท้ายบทความ
3. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจัยให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในวารสาร
4. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
5. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง
6. ผู้เขียนต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์ให้แก่วารสารก่อนการตีพิมพ์ และไม่นำผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นแล้ว
7. หากมีการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลอง ผู้เขียนจะต้องแนบหนังสือรับรองที่ได้รับอนุญาตให้ทำการวิจัยในมนุษย์ หรือสัตว์ทดลองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการใช้สัตว์ทดลองตามแต่กรณี และระบุหมายเลขหรือรหัสการรับรองลงในบทความ