เปิดรับบทความ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)

2022-05-26

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น เปิดรับบทความ ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565)  โดยเปิดรับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2565