ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ผู้แต่ง

  • พิศมัย สุวรรณบุผา -

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร, พฤติกรรมการสอนของครู, โรงเรียนประถมศึกษา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 2)ระดับพฤติกรรมการสอนของครู 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู          4) อำนาจพยากรณ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู 5) แนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับมีค่าความตรงอยู่ระหว่าง .80 – 1.00 ด้านภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารมีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง.46-.88 และมีค่าความเชื่อมั่น .98 ด้านพฤติกรรมการสอนของครูมีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง .49-.89 และ ค่าความเชื่อมั่น .98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสร้างสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน โดยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน

                 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬโดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ         ที่ระดับ .05 ซึ่งผู้วิจัยนำตัวแปรที่มีผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 มาสร้างเป็นแนวทางพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ นครปฐม.

สถาบันพัฒนาครุศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ชญาดา พันธ์ยาว. (2559). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. ปริญญานิพนธ์กศ.ม.(การบริหารการศึกษา).

บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณัทลาวัลย์ สารสุข. (2553). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผล

ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา.

วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่21. กรุงเทพฯ :

หจก.ทิพยวิสุทธ

วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน

สมศักดิ์ วิไลแก้ว. (2552). ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน

สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สิทธิพล พหลทัพ. (2552). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะฃศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2551). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542. แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟิค.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ. (2563). บุคลากร. สืบค้นจาก

https://www.sesaobk.go.th/?page_id=2617. วันที่ 16 สิงหาคม 2563

สุวรรณา คำมา. (2556). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเลย.

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต :สถาบันราชภัฏเลย.

สมาภรณ์ ศิริปุณย์. (2552). การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

สุจิตรา แซ่จิว. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา กับพฤติกรรมการ

สอนของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด : สาขาการบริหารการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี.

อุทัย สุขโสลาวรรณ์. (2550). พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาในเขต

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

Bass, B.M. (1998). Leadership and Performance beyond Expectations. New York: Free

Burns, J.M. (1987). Leadership. New York : Harper & Row.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-25