อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำกับพันธกรณีของประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ณัฐวุฒิ ชื่นโพธิ์กลาง -

คำสำคัญ:

พื้นที่ชุ่มน้ำ, การอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ, อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ นโยบายและมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายอันเป็นข้อจำกัดในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

ผลการศึกษา พบว่า อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำได้กำหนดพันธกรณีที่รัฐภาคีต้องถือปฏิบัติไว้หลายประการ ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแล้ว แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งยังมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดอันเป็นแนวทางหลักที่อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำใช้สำหรับดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางกฎหมายและทางบริหารหลายประการ เช่น 1) เสนอให้กำหนดคำจำกัดความของ “พื้นที่ชุ่มน้ำ” และ “การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด” ไว้ในกฎหมายไทย 2) เสนอให้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกระดับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ 3) เสนอให้เพิ่มเพิ่มเติมมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำไว้ในกฎหมาย เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-25