การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้แต่ง

  • กัญญรัตน์ ทัดเทียม -

คำสำคัญ:

การเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทาง TPR, ทักษะการพูด, ภาษาจีน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาจีนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TPR 2) พัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TPR 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ผ่านการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TPR สำหรับตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จำนวน 35 คน ที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยมี 5 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TPR วิชาภาษาจีน แบบทดสอบวัดทักษะการพูดภาษาจีน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน และแบบสอบถามความระดับพึงพอใจ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และค่าการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

           ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TPR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TPR หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เทคนิค TPR มีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-25