ความต้องการงานชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้แต่ง

  • เปรมินทร์ ทับแก้ว อภิรดา นามแสง และ วราภรณ์ เต็มแก้ว -

คำสำคัญ:

ความต้องการ, งานชุมชนสัมพันธ์, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของประชาชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระยะรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร จำนวน 400 ราย โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชาชนรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความต้องการด้านชุมชนสัมพันธ์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้าน เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1) ด้านการสร้างความร่วมมือและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48) โดยต้องการการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากที่สุด 2) ด้านสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) โดยต้องการการมุ่งเน้นการลดผลกระทบ ลดมลภาวะ และลดของเสียที่ปล่อยจากท่าอากาศยานมากที่สุด 3) ด้านเศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23) โดยต้องการการส่งเสริมการจ้างงานคนในชุมชนโดยรอบมากที่สุด 4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) โดยต้องการการรณรงค์หรือส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบ
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากที่สุด

References

ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี. (2559). หลักการประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ท่าอากาศยานไทย. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565, จาก ttps://corporate. airportthai.co.th/th/csr

ปณิธสมน ชาตไพสิฐ. (2563). ปัญหามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง: ศึกษากรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. (การค้นคว้าอิสระมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ภรรัมภา บัวทิพวรรณ. (2563). ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย: กรณีศึกษา: บริษัท

ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2561. (วิทยานิพนธ์

ดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยรังสิต.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2562). รายงานประจำปี 2562 สำนักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

อภิรดี สวนะปรีดี. (2559). กระบวนการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักสังคหวัตถุ: ศึกษากรณีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์, 1(1), 59-70.

Khazanie, R. (1996). Statistics in a World of Applications (4th ed.). New York: Harper Collins.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29