การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลประกอบการธุรกิจ

ผู้แต่ง

  • เข็มทอง แก้วประทุม ดวงตา อ่อนเวียง และเชิดชัย ขันธ์นภา

คำสำคัญ:

การกำกับดูแลกิจการ, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ผลการประกอบการธุรกิจ

บทคัดย่อ

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลประกอบการธุรกิจ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จำนวน 105 บริษัท กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 44 บริษัท เพื่อใช้เป็นจำนวนตัวอย่างในการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือสถิติวิเคราะห์ถดถอยทั้งแบบ Stepwise และแบบ Enter

      ผลการวิจัยพบว่า การกำกับดูแลกิจการมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 องค์ประกอบของการกำกับดูแลกิจการในประเด็นของความรับผิดชอบ  r = .42, ความซื่อสัตย์                  r = .31 และความรับผิดชอบต่อสังคม r = .15 ตามลำดับ นอกจากนี้ องค์ประกอบทั้งหมดของการกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ ความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อผลการประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามค่า R2 ที่ .03 ความคลาดเคลื่อนสะสม 12.60 และมีความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนร่วมกันของตัวแปรที่ค่า F = 1.08 (Sig. 369)

Author Biography

เข็มทอง แก้วประทุม ดวงตา อ่อนเวียง และเชิดชัย ขันธ์นภา,

-

References

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2551). ทฤษฎีบรรษัทภิบาล. วารสารบริหารธุรกิจ, 31(120), 1-4

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560. [เว็บบล็อก]. สืบค้น

จาก https://www.sec.or.th/cgthailand/TH/Documents/Regulation/CGCode.pdf

จินตนา ไกรทอง.(2561). ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันไทยพัฒน์.(2563).หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สถาบันไทยพัฒน์.(2566).ความรับผิดชอบต่อสังคม

วีระศักดิ์ จินารัตน์ (2564). ระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ (Modern Research Methodology). อุบลราชธานี:

สำนักพิมพ์ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป

ภูษิต วงศ์หล่อสายชล. ความรับผิดชอบต่อสังคม บรรษัทภิบาล และ จรรยาบรรณทางธุรกิจที่มีผลต่อผลตอบแทน จาก

การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Effect of Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, and Code of Conduct on Corporate return on Operations of the Companies listed in the Stock Exchange of Thailand. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 31(4).

Alhaddad, L. and Whittington, M. (2019). "The impact of corporate governance mechanisms

on real and accrual earnings management practices evidence from Jordan", Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 19(6), 1167-1186.

Allam, B.S. (2018). "The impact of board characteristics and ownership identity on agency costs and firm performance: UK evidence", Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. 18(6), 1147-1176.

Alrassas, A.H. and Kamardin, H. (2016), "Earnings quality and audit attributes in high concentrated ownership market", Corporate Governance, 16(2), 377-399.

Alzeban, A (2019). "The impact of audit committee, CEO, and external auditor quality on the quality of financial reporting", Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 20(2), 263-279.

Asadi A and Ramezankhani M. Research Article Ownership, Corporate Governance, and Bank Performance in Iran. Hindawi Discrete Dynamics in Nature and Society. Volume 2022, Article ID 1491 392, 11 pages https://doi.org/10.1155/2022/1491392.

Aygun, M., Ic, S. and Sayim, M. (2014). "The effects of corporate ownership structure and board size on earnings management: evidence from Turkey", International Journal of Business and Management, 9(12), 123.

Azmy, A., Anggreini, D., & Hamim, M. (2019). Effect of Good Corporate Governance on Company Profitability RE & Property Sector in Indonesia. Journal Acutance, 23(01), 18-33 DOI: http://dx.doi.org/10.24912/ja.v23i1.457.

Bowen, H.R. (1953). Social Responsibilities of Businessmen, Vol. 17 No. 1, Harper and Brothers, New York.

Chan, M., Watson, J. and Woodliff, D. (2014), "Corporate governance quality and CSR disclosures", Journal of Business Ethics, 125(1), 59-73.

Chatterjee C. and Nag T. Do women on boards enhance firm performance? Evidence from top Indian companies. International Journal of Disclosure and Governance

https://doi.org/10.1057/s41310-022-00153-5.

Cho, S, Chung, C. and Young, J. (2019), "Study on the relationship between CSR and financial performance", Sustainability, 11(2), 343.

Cucari, N., Esposito De Falco, S. and Orlando, B. (2018), "Diversity of board of directors and environmental social governance: evidence from Italian listed companies", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(3), 250-266.

Cumming, D., Leung, T.Y. and Rui, O. (2015), "Gender diversity and securities fraud, Academy of Management Journal, 58(5), 1572-1593.

Dang, V.T.; Nguyen, N.; Pervan, S. Retailer corporate social responsibility and consumer citizenship behavior: The mediatin roles of perceived consumer effectiveness and consumer trust. J. Retail. Consum. Serv. 2020, 55, 102082. [CrossRef].

Dahlsrud, A. How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag 2008, 15, 1-13. [CrossRef].

Darko, J., Aribi, Z.A. and Uzonwanne, G.C. (2016), "Corporate governance: the impact of director and board structure, ownership structure and corporate control on the performance of listed companies on the Ghana stock exchange", Corporate Governance, 16(2), 259-277.

Davis, K. (1973), "The case for and against business assumption of social responsibilities", Academy of Management Journal, 16(2), 312-323.

Dowell, G.W.S.; Muthulingam, S. Will firms go green if it pays? The impact of disruption, cost, and external factors on u... adoption of environmental initiatives. Strategic. Manage. J. 2017, 38, 1287-1304. [CrossRef].

Ejike, S. (2019). The impact of board composition on profitability of listed Nigerian firms. International Journal of Research and Development (IJRD), 4(7).

Ellen, P. S., Webb, D. J. and Mohr, L. A. (2006). 'Building corporate associations: consumer attributions for corporate socially responsible programs'. Journal of the Academy of Marketing Science, 34, 147-57.

European Commission. A Renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility COM 681. 2011. Available online: https://www.eurocommerce.eu/media/7237/position-csr-renewed_csr_strategy 2011-14-07.03.2012 pdf (accessed on 12 September 2021.

Gray, R., Javad, M., Power, D. and Sinclair, D. (2001), "Social and environmental disclosure and corporate characteristics: a research note and extension", Journal of Business Finance Accounting, 28, 327-356.

Gerged, A., and Agwili, A. (2019). 'How Corporate Governance affect Firm Value and profitability? Evidence from Saudi Financial and Non-Financial Listed Firms'. International Journal of Business Governance and Ethics, 14(2), 144-165.

Gerged, A.M., Alhaddad, LM. and Al-Hajri, M.O. (2020), "Is earnings management associated with corporate environmental disclosure?", Accounting Research Journal, 33(1), 167-185.

González, J.S. and Garcia-Meca, E. (2014). "Does corporate governance influence earnings management in Latin American markets?", Journal of Business Ethics, 121(3), 419-440.

Habbash, M. (2010). "The effectiveness of corporate governance and external audit on constraining earnings management practice in the UK", Doctoral dissertation, Durham University.

Hasan, A. Aly D. and Hussainey K. Corporate governance and financial reporting quality: a comparative study. p.1308. CORPORATE GOVERNANCE. 22(6). 1308-1326.

Hasanudin A.I. Sukmadianti R. and Sabaruddinah. THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON COMPANY VALUE WITH PROFITABILITY AS INTERVENING VARIABLES. INDONESIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY SCIENCE. P-ISSN: 2808-5957 E-ISSN: 2808-6724 ijoms.internationaljournallabs.com.

Hasnan, S., Marzuki, H., & Shuhidan, S. (2017). Effects of board characteristics on financial restatement in Malaysia. Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities, 25, 259-268.

Khan, Z., Ferguson, D. and Pérez, A. (2015). "Customer responses to CSR in the Pakistani banking industry", International Journal of Bank Marketing, 33(4), 471-493.

Kramer, M.R.; Agarwal, R.; Srinivas, A. Business as Usual Will Not Save the Planet. Available online: https://hbr.org/2019/06/ business-as-usual-will-not-save-the-planet (accessed on 13 February 2021).

Khasanah, I. D., & Sucipto, A. (2020). Pengiran corporate social reasonability (csr) dan good corporate governance (gcg) trehala Nilai peranakan Dungan preferabilities Seagal variable intervening. AKUNTABEL: Journal Acutance Dan Kisangani, 171, 14-28.

Kilic, M., Kuzey, C. and Ali, U. (2015), "The impact of ownership and board structure on corporate social responsibility (CSR) reporting in the Turkish banking industry", Corporate Governance, 15(3), 357-374.

Kim, Y., Park, H. and Kim, J.K. (2019). "Corporate association strategies and consumer responses: the relative effectiveness of CA versus CSR communication strategy by industry type", Journal of Marketing Communications, 25(2), 204-227.

Linggahua A. H. Nuzula N. Z. Sugiastuti R. H. The Influence of Corporate Governance and Ownership Structure on Competitive Advantage: An Empirical Study in Indonesian Manufacturing Industry. PROFIT: Journal Administration Bisnis. 17(1).

Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of Marketing, 70(4), 1-18.

Mackey. Alison, Mackey. Tyson B., and Barney, Jay B. 2007. "Corporate Social Responsibility and Firm Performance: Investor Preferences and Corporate Strategies." Academy of Management Review 32, 3: 817-835.

Madhani, P.M. (2014). Corporate Governance from Compliance Competitive Advantage. The Accounting World, 7(8), 26-31.

McKinsey and Company. (2009). Valuing Corporate Social Responsibility: McKinsey Global Survey Results. McKinsey Quarterly, 1-9.

Malonza, F., & Mohinder, J. (2019). Corporate governance and profitability of Genghis capital limited in Nairobi City County. European Journal of Business and Strategic Management, 4(4), 55-75.

McWilliams, A., and Siegel, D. 2001. "Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective." Academy of Management Review 26: 117-127.

Napitupulu, I. Situngkir, A., Basuki, F., & Nugroho, W. (2020). Optimizing good Corporate Governance Mechanism to Improve Performance: Case in Indonesia's Manufacturing Companies. Global Business Review, 1(1), 1-22.

Nor, H. Tee, K., & Anitawati, M. (2020). Towards Good Governance: Values Internalization and Organizational Performance, Malaysian Journal Of Consumer And Family Economics, 24(2).

OKAFOR L. Z. AJAYI M. A. and TETE O C. THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON ORGANIZATIONAL PROFITABILITY. JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS. VOLUME 14 NUMBER 2 JULY 2022.

Oliver, S. (1924) The social responsibility of management, the philosophy of management [M]. London: Sir Isaac pitman and sons Ltd., 77-80.

Parguel, B.; Benoit-Moreau, F.; Larceneux, F. How sustainability ratings might deter 'Greenwashing: A closer look at ethical corporate communication. J. Bus. Ethics 2011, 102, 15. [CrossRef].

Peasnell, K.V., Pope, P.F. and Young, S. (2005), "Board monitoring and earnings management: do outside directors influence abnormal accruals?", Journal of Business Finance Accounting, Vol. 32 Nos 7/8, pp. 1311-1346.

Perrini, F., Russo, A. and Tencati, A. (2007). 'CSR strategies of SMEs and large firms: evidence from Italy'. Journal of Business Ethics, 74, 285-300.

Rahman, F.; Norman, R.T. The effect of firm scale and CSR geographical scope of impact on consumers Consum. Serv, 2016, 28, 189-198. [CrossRef].

Ratmono, D., Nugrahini, D. and Cahyonowati, N. (2021), "The effect of corporate governance on corporate social responsibility disclosure and performance", The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8(2), 933-941.

Shah, S.S.A. and Khan, Z. (2020). "Corporate social responsibility: a pathway to sustainable competitive advantage?", International Journal of Bank Marketing, 38(1), 159-174.

Terjesen, S., Couto, E.B. and Francisco, P.M. (2016). "Does the presence of independent and female directors impact firm performance? A multi-country study of board diversity", Journal of Management & Governance, 20(3), 447-483.

Ugoani, J. (2018). Good Corporate Governance and Organizational Performance in Nigeria. Amity Business Journal, 7(1).

Upadhyay A. and Panwar H. A study on effective corporate governance in India: Its implication and performance. SPECIALUSIS UGDYMAS / SPECIAL EDUCATION 2022. 1 (43).

Waddock, S.A., and Graves, S.B. 1997. "Quality of Management and Quality of Stakeholder Relations: Are they Synonymous?" Business & Society 36, 3: 250-279.

Yang J and Basile K. Communicating Corporate Social Responsibility: External Stakeholder Involvement, Productivity and Firm Performance. Journal of Business Ethics (2022) 178:501-517

Yang, J., & Basile, K. (2019). The impact of corporate social Responsibility on brand equity. Marketing Intelligence and Planning, 37(1), 2-17.

Yasser, Q.R., Al Mamun, A. and Hook, M. (2017), "The impact of ownership structure on financial reporting quality in the east", International Journal of Organizational Analysis, 25(2), 178-197.

Zahra, S. A. and George, G. (2002). 'Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension' Academy of Management Review, 27, 185-203.

Zhang H. BI C. Research on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of Chemical Companies. Technion Social Sciences Journal. 35, 490-499,

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-29