ตามที่ มีการประกาศเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI รอบที่ 5 พ.ศ. 2568-2572 ซึ่งในเกณฑ์หลัก ข้อที่ 2 กำหนดไว้ว่า วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนตามชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากล  

  1. วารสารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดำเนินการแจ้งยกเลิกเลขมาตราฐานสากลประจำวารสาร ISSN จำนวน 2  ฉบับ เรียบร้อยแล้ว และ ได้ดำเนินการขอเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

       1.1 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับprint)

         เลข ISSNที่ยกเลิก  -  ISSN 2651-1541

         เลข ISSNใหม่   -  ยกเลิก

       1.2 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับ Online)

       เลข ISSNที่ยกเลิก  - ISSN 2673-0057

       เลข ISSNใหม่  - ISSN 3027-7671

2. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแจ้งใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online) 3027-7671 ตั้งแต่ปีที่44 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567  เป็นต้นไป