วิธีการใช้งานระบบ TCI Thaijo สำหรับผู้ประเมินบทความ (Guideline for Reviewer)

- Download คู่มือการใช้ระบบสำหรับผู้ประเมินบทความ

ขอให้ผู้ประเมินบทความ download คู่มือการใช้งานระบบ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการประเมินบทความก่อนประเมินจริง

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมิน (Duties of Reviewers)
1. ผู้ประเมินบทความต้องพิจารณาประเมินคุณภาพบทความด้วยวิธีลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของบทความที่พิจารณาให้แก่บุคคลอื่น ๆ (Confidentiality)
2. ผู้ประเมินบทความสามารถปฏิเสธการประเมินบทความได้ หากพบผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ
เนื้อหาบทความไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ผู้ประเมินเชี่ยวชาญ
3. ผู้ประเมินบทความควรให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนบทความ
4. ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ หากพบส่วนใดของบทความมีความเหมือน หรือ
ซ้ำซ้อนในผลงานชิ้นอี่นๆ