กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ปรับปรุงประกาศฯ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเผยแพร่ วารสารวิชาการฯ ฉบับ Online โดยมีรายละเอียด ดังลิงค์ประกาศ 

ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง การจัดการวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์