การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี

Main Article Content

ดร.เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้

บทคัดย่อ

การวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะต้องนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ สามารถหาคำตอบในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบงาน ปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา การบริหารจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำไปใช้ในทุกระดับ และกำลังดำเนินการส่งเสริมอยู่ในปัจจุบัน การลงทุนของรัฐด้านการวิจัยและการพัฒนาได้มีสัดส่วน  มีแนวโน้มที่ชัดเจน เช่น ในปีงบประมาณ 2556 มีการจัดงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 0.47ต่อ GDP และเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ต่อ GDP ในปีงบประมาณ 2559 (ส.ว.ก.น. ,2559) โดยแท้จริงแล้วการวิจัยและการพัฒนาถือเป็นระเบียบวิจัยของการทำงานตามปกติ มีการเสาะแสวงหาคำตอบและทางเลือก ทดลองการแก้ปัญหา สร้างทางเลือก วิเคราะห์ ปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงาน


            การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา มีสอนอยู่หลากหลายหลักสูตร หลายระดับ ตลอดจัดให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และทักษะชั้นสูง มีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นยังจัดเวทีในการประกวดผลผลิต สิ่งประดิษฐ์ระดับภูมิภาคและระดับประเทศซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ แสดงความรู้ความสามารถทักษะการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความพิเศษ