เตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง

Main Article Content

สิทธิไชย สิงห์มหาไชย
อภิสิทธิ ทินาพิมพ์
ชลพรรษ บทมาตร

บทคัดย่อ

        โครงการเตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง จัดทำขึ้นเพื่อออกแบบและสร้างเตาชีวมวลแบบมิกซ์ ออกซิเจนแกนกลางที่สามารถนำพลังงานที่ได้มาทดแทนพลังงานแอลพีจีแล้วยังได้นำพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เตาชีวมวลแบบมิกซ์ ออกซิเจนแกนกลาง เป็นเตาที่สามารถเผาเศษวัสดุ     ชีวมวลให้ได้พลังงานความร้อนออกมาซึ่งสามารถปรับเปลวไฟและการใช้งานได้ใกล้เคียงการใช้งานเตาแก๊สแอลพีจีซึ่งมีกระบวนทำงานที่สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้โดยการนำพลังงานความร้อนที่ได้นำมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ในตัวในการใช้งานสามารถใช้ทดแทนเตาแก๊สแอลพีจี เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในชุมชน


        ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้เตา   ชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง โดยใช้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าโอท็อบ   หลังการใช้เตาชีวมวลแบบมิกซ์ ออกซิเจนแกนกลางพบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนให้กลุ่มผู้ประกอบการได้มากกว่า 50%

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] นฤเบศร์ หนูใสเพ็ชร และสิทธิชัย วงศ์หน่อม.
(2557). การออกแบบและสร้างเตาแก๊สซิไฟ
เออร์ขนาดเล็กสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้ จากhttp://research.
northcm.ac.th/attachments/.pdf.
[2] นายกฤษฎา หนูมนต์ และคณะ. (2558).
เตาเผาแก๊สซิไฟเออร์. [ออนไลน์], เข้าถึงได้
จาก: http://e-org.e-tech.ac.th
[3] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน. (2550). สถานการณ์พลังงานในปี
2550 และแนวโน้มปี2551. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก: http: //.dede.go.th
[4] สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ.(2551). พลังงานและทางเลือกการ
ใช้เชื้อเพลิงของประเทศไทย.[ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก: http: //www.onep.go.th/.
[5] วิรัช อรุณลักษดํารง. (2531). เตาเผาแก๊ส
แบบไหลขึ้นเพื่อการเผาไหม้โดยตรง. สาขา
เทคโนโลยีพลังงาน.คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม
และวัสดุ. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.
[6] ไพโรจน์คีรีรัตน์ และคณะ. (2549).
สมรรถนะ ของเครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานชนิดอุโมงค์ใน
การอบพริกขี้หนู. การประชุมวิชาการ
เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม 2549.
นครราชสีมา.


[7] ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์, เทคโนโลยีการแปลง
สภาพชีวมวล, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น,
(2553).
[8] สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์,สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน, กระทรวงพลังงาน,
คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลและ
โรงไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ,โครงการจัดทำ
ข้อมูลด้านการลงทุนในกิจการพลังงาน
หมุนเวียนชีวมวลและแก๊สชีวภาพ, (2552).