การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6

Main Article Content

คชา โกศิลา

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยMacromedia Dreamweaver CS6 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในศึกษาประกอบด้วย 1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกคำตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6


สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา ได้แก่   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่า (t-test ) ผลการศึกษาพบว่า


  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6 มีประสิทธิภาพ  80.63/80.21 สูงกว่าเกณฑ์  80/80 ที่กำหนดไว้

  2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6 มีค่าเท่ากับ 0.7073 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  70.73 

  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.10 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  เท่ากับ 24.75 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้     

  4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
    เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dream weaver CS6  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัต
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ :
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
[2] กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.[3] ยุทธนา สุมามาลย์. (2549). การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
[4] ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอนองค์
ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ
: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.