การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ถังทำความเย็นจากแผ่นทำความเย็น Peltier

Main Article Content

ธนพล แก้วคำแจ้ง
กัมปนาท บุญคง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการสร้างถังทำความเย็นจากแผ่นทำความเย็น Peltier แล้วทำการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ถังทำความเย็นจากแผ่นทำความเย็น Peltier ที่ได้ออกแบบไว้  ถังทำน้ำเย็นนี้จะทำความเย็นมาจากแผ่น Peltier เพื่อเป็นการทดแทนตู้เย็นหรือเครื่องทำน้ำเย็นที่อาศัยคอมเพรสเซอร์อยู่ โดยเครื่องทำความเย็นให้น้ำดื่มโดยทั่วไปมีราคาค่อนข้างสูงมากและมีค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลรักษาที่จะตามมา ส่วนถังทำน้ำเย็นจะมีขนาดเบาประหยัดพลังงาน ดูแลง่าย ใช้พลังงานทดแทนได้ คุ้มค่าต่อการลงทุน หรือสามารถประดิษฐ์ทำเองได้โดยง่าย อีกทั้งยังสามารถ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างจากตู้เย็นและเครื่องทำความเย็นให้น้ำดื่ม   สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ตามสวน ไร่ นา หรืองานต่างๆ ที่อยู่ห่างจากพลังงานไฟฟ้า พื้นที่ประสบภัยพิบัติ ทั้งยังสามารถใช้งานถังทำน้ำเย็นต่อเข้ากับแบตเตอรี่รถยนต์ทางช่องจุดบุหรี่โดยตรง จึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพต่อการใช้ถังทำความเย็นจากแผ่นทำความเย็น Peltier เพื่อทดแทนการใช้เครื่องทำความเย็นจากคอมเพลสเซอร์ Peltier โดยมีผลออกมาในด้านอุณหภูมิอยู่ในระดับ (gif.latex?\bar{x}=4.35, SD=0.91) และด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน อยู่ในระดับดี  (gif.latex?\bar{x}=4.45, SD=0.80)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] นิยม กิจโพธิ์. “ระบบทำความเย็นและเครื่อง
เย็น” บริษัท ซี-เอ็ด ,กรุงเทพฯ
[2] สายัณต์ ชื่นอารมณ์, สมพิศ ปล้องสวย.
“วงจรอิเล็กทรอนิกส์(งานพื้นฐานวงจร
อิเล็กทรอนิกส์)”, บริษัท พัฒนาวิชาการ
(2535) จำกัด ,กรุงเทพฯ,พิมพ์ครั้งที่ 2,2552.
[3] ศรัทธา อาภรณ์รัตน์, “ทฤษฎีระบบเครื่องทำ
ความเย็น” บริษัท ซี-เอ็ด ,กรุงเทพฯ
แผ่นเพลเทียร์. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2560,
จากhttp://www.bloggang.com/
mainblog.php?id=kanichikoong
&month=25-04-2015&group=
17&gblog=20