การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิตสเตตรีเลย์

Main Article Content

สิทธิพงษ์ จีนหมั้น
ทัศพร สมเชื้อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหาประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาผลการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิตสเตตรีเลย์ โดยเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานกับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวชนิดหม้อแปลงแบบเลื่อนขดลวด และประเมินความพึงพอใจ ทั้งนี้ได้ทำการทดลองโดยการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ คือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิตสเตตรีเลย์ ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างช่างเชื่อมโลหะใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 คน


        ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อวัน (8 ชั่วโมง) ของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิตสเตตรีเลย์ เวลาที่ใช้ขณะเตรียมงาน 4 ชั่วโมง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขณะเตรียมงาน 0 กิโลวัตต์ และเวลาที่ใช้ขณะเชื่อมงาน 4 ชั่วโมง ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขณะเตรียมงาน 178.20 กิโลวัตต์ สรุปเครื่องเชื่อมไฟฟ้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าขณะเตรียมงาน 27.72 กิโลวัตต์ต่อเครื่องต่อวัน (8 ชั่วโมง)


        ผลของความพึงพอใจต่อผู้ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิตสเตตรีเลย์ อยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] เจน สงสมพันธ์, “เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
1”, สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต, พ.ศ.
2538, หน้า 80-90.
[2] นภัทร วัจนเทพินทร์,“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”,
พิมพ์ครั้งที่ 3,สกายบุคก์ พ.ศ.2541,หน้า70-74.
[3] กาญจนา วัฒายุ, “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา”,ธนพร การพิมพ์,พ.ศ.2545,หน้า12.
[4] อำนาจ ทองแสน, “งานเชื่อมและโลหะแผ่น”,
ซีเอ็ดยูเคชั่น, พ.ศ.2558, หน้า 80-92.
[5] บรรจง เฟื่องฟู และ พรหมรีย์ พลรมย์, “งาน
เชื่อมไฟฟ้า 1”, ศูนย์หนังสือเมืองไทย, พ.ศ.
2558, หน้า 100-112.