ผลของนโยบายลดภาษีนิติบุคคลต่อ GDP ของประเทศไทย

Main Article Content

เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์

บทคัดย่อ

        บทความนี้เป็นบทความที่ทำการศึกษาถึงผลของนโยบายการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เป็น 20% ระหว่างในปี พ.ศ. 2555-2556 ต่อผลผลิตของชาติ หรือ GDP ของประเทศไทย ซึ่งทำการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐมิติ ด้วยการสร้างแบบจำลองผลิตภาพการผลิต และวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐมิติ โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา ได้แก่ตัวแปรรายได้ประชาชาติ , มูลค่าการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล, มูลค่าการจ้างแรงงาน และมูลค่าการสะสมทุน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผลผลิตของชาติ หรือ GDP เติบโตเพิ่มขึ้นรวม 2 ปี คิดเป็น 285,483.18 ล้านบาท

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์. 2559. หลักการ
ภาษีอากร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร :
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
[2] กรมสรรพากร. 2560. ผลการจัดเก็บภาษี.
ค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม, 2560, จาก
http://www.rd.go.th /publish/.
[3] สุรางค์ แปงการิยา. 2556. ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย.
วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง.