การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

Main Article Content

ดร.รวิกร แสงชำนิ

บทคัดย่อ

            การวิจัยการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิชาโครงการของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 2) เพื่อสร้างชุดแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3) เพื่อทดลองใช้ชุดแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยเป็นแบบเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา และวิจัยแบบทดลองการใช้ชุดแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์


1 หน่วยการเรียน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาโครงการ และสุ่มแบบง่าย จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ชุดแนวทางการพัฒนาที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ด้วยการสังเคราะห์เนื้อหา การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ส่วนชุดแนวทางการพัฒนาใช้ดัชนีความสอดคล้องและดัชนีประสิทธิผล


             ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านความสนใจในวิชาโครงการ มีปัญหาร้อยละ 60 นักศึกษาไม่มีความสนใจ ไม่เข้าใจหลักการ ภายในกลุ่มมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ความไม่พร้อมเพราะเรียนหลายวิชา ส่วนความกล้าของนักศึกษา มีปัญหาร้อยละ 65 คือ ไม่กล้าทำสิ่งใหม่ ไม่กล้าสร้างด้วยตนเอง ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ด้านแนวทางในการพัฒนา และนักศึกษาร้อยละ 60 ได้เสนอให้มีการยอมรับความคิดสร้างสรรค์


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

[1] วิจารณ์ พานิช, “บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21” งานสัมมนา
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6. วันที่ 1 มีนาคม 2557,
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, หน้า 5-7, 2557
[2] วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, “ ความคิดสร้างสรรค์ ตอน 2,” หน้า 1, 2556
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www. Eduzones.com
สืบค้น เมื่อ 20 กันยายน 2557
[3] เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, “การคิดเชิงสร้างสรรค์
(Creative Thinking),” หน้า 1, 2557 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
www.novabizz.com. สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2558
[4] อารี พันธ์มณี, “ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์,” กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 37,120,122, 2557
[5] กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, “ถามตอบรอบรู้ AEC 360
องศา,” กรุงเทพฯ: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพานิชย์, หน้า 52,2555
[6] สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, “หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546,” กรุงเทพฯ:
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. หน้า 52, 2546
[7] บุญชม ศรีสะอาด, “การวิจัยเบื้องต้น,” ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ : สุวีริยา
สาส์น จัดพิมพ์, หน้า 42, 2535
[8] เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง, “การพัฒนาสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ,” หน้า 12, 2555. [ออนไลน์].
สืบค้นจาก https://www.satapornbooks.co.th/imgadmins/
product_pdf/PdfProduct_20150401175913.pdf
[9] เผชิญ กิจระการ, “ดัชนีประสิทธิผล,” เอกสารประกอบการสอน.
มหาสารคาม : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หน้า 2, 2546.
[10] ภูมี จันทลังสี, “การพัฒนาขบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ.” หน้า 10, 2556. [ออนไลน์].
เข้าถึงได้จาก https://chanthalangsy.blogspot.com/ สืบค้น
เมื่อ 2 กันยายน 2557.
[11] กรรณิการ์ สุขุม, “ความคิดสร้างสรรค์,” หน้า 145, 2533
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://119.46.166.126/self_all/
selfaccess9/m3/553/lesson1/Page13.php.
สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2559
[12] ภูมี จันทลังสี, “การพัฒนาขบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ,” 2556 [ออนไลน์]. สืบค้นจาก
https://chanthalangsy.blogspot.com/ สืบค้น
เมื่อ 2 กันยายน 2557
[13] วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, “ความคิดสร้างสรรค์ ตอน 2,” หน้า 3, 2556
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก www. Eduzones.com สืบค้น
เมื่อ 20 กันยายน 2557
[14] ศิวาพร นวลตา, “การพัฒนาศักยภาพทางความคิด และความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking),” หน้า 7, 2554
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://pksasitonr.blogspot.com
เมื่อ 20 ธันวาคม 2558
[15] Guilford, J.P. (1956 : 151). Structure of Intellect Psychological.
New York : McGraw-Hill Book Co.
[16] ไกรยส ภัทราวาท, “10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลกต้องการในอีก 4
ปีข้างหน้า” สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.), หน้า 1. 2559 [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก
kroobannok.com สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2559
[17] อารี พันธุมณี, “ฝึกให้คิดเป็น คิดให้สร้างสรรค์,” กรุงเทพฯ :
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 15-16, 2557
[18] อภิชาติ เนินพรหม, “การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม. (ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย
วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา), หน้า 203, 2559
[ออนไลน์]. สืบค้นจาก
https://digital_collect.lib.buu.ac.th/dcms/files/53810167.pdf
[19] ประกายฉัตร ขวัญแก้ว พัชรา วาณิชวศิน และสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล,
“ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project-Based
Learning (PjBL) ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2559 หน้า 4, 2556 [ออนไลน์].
สืบค้น https://journal.sct.ac.th/documents/journal91_1.pdf]
[20] อารี พันธ์มณี, “ความคิดสร้างสรรค์กับการเรียนรู้,”
กรุงเทพฯ: ต้นอ้อแกรมมี่. หน้า 15, 2540